Weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF
webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

Produktfordeler

  • Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL
  • Benyttes til grovpussing der det kreves ekstra tykkelse Med fiber
  • Pumpbar
  • Grovkornet 0-6 mm

Til pussing og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk, natursand og fiber. Ønskes produktet uten fiber, benyttess weber.cal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov.

Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herdner gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.

Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Underlag

Benyttes på underlag av tegl eller naturstein. Grunning utføres med weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som grovpuss benyttes variant med eller uten fiber. Til muring benyttes weber.cal 159 Hydraulisk Kalmørtel Grov UF.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0057

PR-nummer: 307399

EGENSKAPER
Materialforbruk 20 kg/m2 ved 10 mm tykkelse
Maks tykkelse 15 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov Ca 5 liter pr 25 kg sekk (pussing) 4 liter pr 25 kg sekk (muring)
Brukstid Ca 2 timer ved +20oC
Bindemiddel Naturlig Hydraulisk Kalk (NHL) og Hydratkalk
Tilslag Natursand 0-6 mm
Tilsetningsstoffer Konsistensgiver, luftporedanner, fiber
Vannabsorpsjon W0 (EN 1015-18)
Trykkfasthet CS I (EN 1015-11)
Vedheft 0,1 MPa (EN 1015-12)
Sammensetning KKh 15/85/600
Bindemiddel: Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL 5)
Tilsvarende 1:4 volumandel
Forpakning 25 kg, 1000 kg

Bruksområde

Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a naturstein og tegl. Benyttes til spekking av natursteinsmurer.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Forvann før grovpussing påbegynnes. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Forvann underlaget til jevnt sugende flate. Skader i underlaget skal utbedres.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt  gående blander i 10-15 minutter. Benytt ca 5 liter vann pr. 25 kg sekk til pussing og 4 liter vann pr 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.  

Påføring

Mørtelen påføres normalt dagen etter grunning. Kast på mørtel med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P50. Tykke pussjikt bygges opp med flere sjikt, men maks 15 mm pr påkast. Hvert sjikt komprimeres med pussebrett og dras av med rettholdt. Weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov skal før neste pussjikt vafles el. for å fjerne bindemiddelhud og for bedre heft til neste pussjikt. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Noe svinnriss må påregnes, disse trykkes forsiktig sammen mens pussen enda er plastisk. Tykke pussjikt > 4 cm må bygges opp med lenger tid mellom hvert påkast for å sikre påstartet herdeprosess. Se veiledning.

Etterbehandling

Pussjiktet skal holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 x pr dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Pussflaten skal de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørkning fra sol og vind. Fasaden bør derfor være tildekket. Som sluttpuss benyttes weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin. Nypusset flate som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herdning, normalt ca 4 uker. Anbefalte malingstyper er weber.ton 303 Silikatmaling, weber.ton 242 CD-maling og weber.ton 246 Kalkmaling Våt.

Vær oppmerksom på

Arbeid med weber.cal 158 Hydraulisk Kalkbruk Grov må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C. Følg ellers retningslinjer for Vinterarbeid i NS 3420, Kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker opp til 4 måneder. Frost i fersk mørtel gir redusert fasthet (pulverisering).

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre raskt uttørkning, skal fasaden alltid dekkes til.
Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.cal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.