weberpas FlexiGuard - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas FlexiGuard

weberpas FlexiGuard
weberpas FlexiGuard

Produktfordeler

  • Ferdigblandet
  • Hurtigherdende
  • Til utendørs bruk

weberpas FlexiGuard brukes som grunnpuss til fasadesystemet Weber VentiGuard.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.pas FlexiGuard er en ferdigblandet og hurtigherdende grunnpuss til fasadesystemet Weber VentiGuard. Pussen brukes sammen med weber.therm 117 Armeringsnett. weber.pas Flexiguard kan påføres med brett eller sprøyte. Produktet er kun ment for utendørs bruk. weber.pas FlexiGuard består av en vannholdig dispersjon av co-polymer.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Ytelseserklæring/DoP
DoP-NO-M41953714

EGENSKAPER
Materialforbruk 5-6 kg/m2
Maks sjikttykkelse 4 mm
Tørketid Ca. 3 døgn avhengig av pusstykkelse, temperatur og luftfuktighet
Rengjøring Verktøy og eventuelt søl rengjøres med vann før pussen har herdet. Herdet masse må fjernes mekanisk.
Avfall Rester av produktet leveres til kommunal avfallshåndtering (EAL: 08 04 09). Rengjort emballasje kan gjenvinnes og sendes til gjenvinningsstasjon eller til lokalt resirkuleringsanlegg.
Bindemiddel Co-polymer
Vedheft Ca 0,3 MPa på Aquapanel Outdoor
Farge Lys beige
Kvalitet weber.pas FlexiGuard er en del av fasadesystemet Weber VentiGuard som har teknisk godkjenning fra SINTEF. Produktets egenskaper er testet etter EN 15824 og branntestet etter EN 13501-1.

 

Leveringsform

weber.pas FlexiGuard leveres i bøtter á 20kg.

Bruksområde

weber.pas FlexiGuard brukes som grunnpuss til fasadesystemet Weber VentiGuard.

Produktet kan også benyttes til puss og reparasjoner på underlag av betong og sterke KC-baserte pusstyper.
Kun til utendørs bruk.

BEGRENSNINGER
Må ikke brukes på:
• gipspuss, kalkpuss eller svake KC-baserte pusstyper
• flater med silikatbaserte produkter
• polyuretan- eller epoxymaling
• overflater med mer en 5° helling i forhold til vertikalen

Lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje. Må lagres beskyttet mot frost og sterk varme.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter og sår utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før pussing med weber.pas FlexiGuard.

Blanding

weber.pas FlexiGuard kommer ferdigblandet og bør kun røres lett opp før den er klar til bruk.

Påføring

weber.pas FlexiGuard er klar for bruk. Det kan i noen tilfeller være behov for å blande opp produktet lett på nytt med drill/visp for å få en homogen og smidig konsistens på pussen.

Påføres i et sjikt med 3-4 mm tykkelse. Bruk tannsparkel str. 8-10 mm for å oppnå riktig tykkelse.
weber.therm 117 Armeringsnett (maskevidde 4x4,5 mm) legges på, og bakes inn i pussen og dekkes fullstendig med puss. Nettet skal ligge ca. 2 mm fra underlaget. Bruk min. 10 cm overlapp i alle skjøter. Overflaten glattes umiddelbart til en jevn struktur.

weber.pas FlexiGuard må ikke trekkes ned mot bakken. Pussarbeid starter i sokkelnivå med weber 404 Startlist som monteres mot underlaget.

Som en ekstra forsterkning legges det inn ekstra nettbiter i hjørner ved åpninger, som vris 45 grader i forhold til nettet for øvrig. Rundt dør- og vindusåpninger, og til utvendige hjørner, benyttes hjørnelister weber.therm 391 Hjørnelist eller weber.therm 392 Hjørnelist rull. Bevegelsesfuger i underlaget skal videreføres gjennom pussjiktet.

Se monteringsanvisning for Weber VentiGuard for mer detaljert info.

Må ikke påføres i direkte sollys eller regn, på underlag som er fryst eller under opptining, eller dersom det er fare for frost de første dagene etter påføring.

Brukstemperatur +5°C til +30°C.

Etterbehandling

Når grunnpussen er herdet, normalt etter ca 3 døgn, kan sluttpuss påføres. Før påføring av sluttpuss fjernes ujevnheter og pusskanter. Sluttpuss utføres med weber.pas Silikonharpikspuss.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder terpentin som kan gi en allergisk reaksjon. EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/I): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder høyst 25 g/l flyktige organiske forbindelser.Bruk hansker, langermede verneklær og briller dersom det er fare for sprut. Pussen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.