Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas Modelfino

weber.pas Modelfino
weber.pas Modelfino

Produktfordeler

  • Silikonharpiks-basert sluttpuss med fin kornstørrelse
  • Høy vannavvisning og frostbestandig
  • Modellerbar. Kan brukes til å lage struktur i overflaten
  • Til innvendig og utvendig bruk

weber.pas Modelfino er en finkornet sluttpuss basert på Silikonharpiks.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.pas Modelfino er en finkornet sluttpuss basert på Silikonharpiks. weber.pas Modelfino gir en finkornet eller strukturert/ modellert overflater avhengig av påføringsmetode. Produktet har høy dampdiffusjonsåpenhet, er vannavvisende, motstandsdyktig mot alkalier, og er frostbestandig. weber.pas Modelfino kommer i de fleste farger i henhold til Weber Fargekart. Standard farge Hvit (Fargekode 33001).

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-AT-6096C

EGENSKAPER
Materialforbruk ca 1,6 kg/m2/mm (ca. 12,5 m2/20kg)
Maks sjikttykkelse 1 mm
Herdetid ca. 3 dager
Sammensetning Silikonharpiks/silikat. Stabiliserende tilsetningsstoffer. Tilslag av marmor/dolomitt
Vannopptak, w <0,05 kg/m2 • √ h
Vanndampdiffusjonsmotstandsfaktor μ 40
sd-verdi 0,3 m
Densitet Ca. 1700 kg/m3
Kornstørrelse 0,5 mm
EUs grenseverdi for VOC innholdet i dette produktet er (kategori A / c): 40 g / l (2010). weber.pas Modelfino inneholder <1 g / l VOC.
Emballasje Plastspann à 20 kg

Bruksområde

Til innvendig og utvendig bruk. Benyttes på underlag som Weber Fiberpussystem, kalksementpuss og sementholdige underlag. Også egnet på underlag av silikat- og silikonharpiksbaserte sluttbehandlinger. Produktet skal ikke brukes direkte på isolasjon.

Lagring

weber.pas Modelfino skal lagres tørt, frostfritt og ikke eksponert for sollys. Holdbarhet er 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, fast og ferdig herdet. Alle flater må være rene og frie for løse partikler, slam, sot, fett osv. som kan redusere vedheft. Underlaget bør være slett og skal skrapes godt for å fjerne løse korn som kan gi riller i pussen. Betong skal ha herdet i minimum 4 uker. Overflaten skal være fri for sementslam og grunnes med weber.prim Silikongrunn.

weber.base 261 Fiberpuss males med 1 strøk weber.ton Silikonharpiksmaling i samme farge. Andre mineralske overflater skal primes males med weber.prim Silikongrunn og deretter males med 1 strøk weber.ton Silikonharpiksmaling i samme farge. Brukt som dekorative elementer direkte på nypusset flate med weber.pas Silikonharpikspuss og weber.pas Silikatpuss, er det ikke behov for forbehandling. To påføringer kan være nødvendig for å oppnå korrekt dekkevne og struktur.

Blanding

weber.pas Modelfino kommer ferdigblandet og skal kun røres godt om før bruk. weber.pas Modelfino kan eventuelt spes med maks 5 % (maks 1 liter) vann.

Påføring

weber.pas Modelfino påføres i 2-sjikt for optimal struktur og dekkevne. 1 sjikt trekkes på med stålbrett og skures på kornet til jevn overflate. Ved god tørk kan sjikt 2 normalt påføres samme dag. For en glatt overflate, bearbeid umiddelbart med plastglatter. For en slemmet struktur, trekk på med brett og kost over med lett fuktet slemmekost. For modellert flate, benytt sparkel, rulle eller kost. Sett alltid opp en prøve før arbeidet starter. Maks sjikttykkelse er 1 mm. For dekorasjonsfelt, benytt godt heftende tape for å avgrense feltene.

"Snøpuss"
En spesiell dekorativ variant av weber.pas Modelfino er "Snøpuss". Ved påføring av weber.pas Effecto umiddelbart etter glatting, oppnås en glitrende effekt. Se produktdatablad for weber.pas Effecto.

Etterbehandling

Beskytt ferdigpussede overflater mot regn til pussen har herdet, normalt minst 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

weber.pas Modelfino skal ikke påføres når luft- og overflatetemperaturen er under +5°C eller over +30°C. Beskyttes mot uttørkende vind, direkte regn og sollys under påføring og i herdeperioden. weber.pas Modelfino etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/ nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Dekk til flater (vinduer, beslag mv) som ikke skal pusses.

Praktiske råd

Ved pussarbeider må temperaturen være over +5°C inntil pussen har fått tilstrekkelig styrke. Dette gjelder både i underlaget og i luften. Ved arbeid vinterstid må flatene dekkes til og holdes oppvarmet. Pussen må ikke tilsettes weber Antifrost. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges. Kontroller at fargen er korrekt i henhold til bestillingen.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber.pas Modelfino kan være irriterende mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.pas Modelfino inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Verktøy og eventuelt søl rengjøres umiddelbart med vann. Herdet masse må fjernes mekanisk. Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene eller sparkelrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
weber.pas Modelfino inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.