Weber B20 Tørrbetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber B20 Tørrbetong

Weber B20 Tørrbetong
Weber B20 Tørrbetong

Produktfordeler

  • Moderat fasthet
  • Frostsikker
  • Til inn-/utvendig bruk

Tørrbetong til bruk ved støping og muring av naturstein.

Generelt

Produktfordeler

• Moderat fasthet
• Frostsikker
• Til inn-/ utvendig bruk

Produktbeskrivelse

Weber B20 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping og muring. weber B20 er basert på sement og natursand.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig.

PR-nummer: 15577

EGENSKAPER
Materialforbruk 2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse.
Forbruk til Leca Såleblokk (30 cm Isoblokk): ca 15 kg/meter
Forbruk til Leca U-blokk (30 cm Isoblokk): 43 kg/meter
Vannbehov Avhengig av bruksområde:
Jordfuktig konsistens: Ca. 2,0 liter pr. sekk
Støpekonsistens: Ca. 3,0 liter pr. sekk
Vann/sement forhold 0,55 - 0,65
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0–4 mm
Brukstid Ca. 2 timer ved +20 °C
Frostbestandighet God, men anbefales ikke der det er kloridbelastning.
Trykkfasthet 1 døgn: > 4 MPa
7 døgn: > 18 MPa
28 døgn: > 25 MPa
Bøyestrekkfasthet 7 døgn: > 4 MPa
28 døgn: > 5 MPa

Bruksområde

Weber B20 kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Benyttes til utstøping av U-blokk og såleblokk. Benyttes Weber B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein.

Lagring

12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold.

Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Weber B20 må ikke benyttes på frosset underlag, evt. snø og is fjernes fra overflaten. Sterkt sugende flater bør fuktes med vann.

Blanding

Weber B20 blandes maskinelt i 5-10 min. med 2-3 liter vann pr. sekk, avhengig av ønsket konsistens.
- Jordfuktig: ca. 2,0 liter/sekk
- Støpekonsistens: ca. 3,0 liter/sekk

Anfefalt blandeutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp.

Påføring

For å oppnå best mulig resultat:

• sørg for god blanding; homogen betong.
• bruk riktig mengde vann. Økende vannmengde gir lavere fasthet og større svinn.
• sørg for god komprimering, særlig viktig ved jordfuktige masser.
• betong som har begynt å herde må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet.

Etterbehandling

Utstøpt betong beskyttes mot hurtig uttørking. Den kan dekkes med plastfolie eller påsprøytes membranherder. Det anbefales ettervanning de første 2-3 døgnene.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C, eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan Weber B20 tilsettes Weber Antifrost for å senke frysepunktet. Ved lave temperaturer må forhåndsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på ferdigblandet betong til å være +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker Weber B20 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber B20 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

EPD (Mat 1):
NEPD nr. 00261E

ECO product (Mat 1):
Det er utarbeidet en ECO product rapport for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 1 a: støping av gulv