Weber B30 Tørrbetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber B30 Tørrbetong

Weber B30 Tørrbetong
Weber B30 Tørrbetong

Produktfordeler

  • Høy fasthet
  • Frostsikker
  • Til inn-/utvendig bruk

Tørrbetong til bruk ved støping, muring og reparasjoner.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber B30 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. weber B30 er basert på sement og natursand.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig.

PR-nummer: 85870

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg/m2 i 10 mm tykkelse
2 kg tørrmørtelgir ca. 1 liter ferdig masse.
Vannbehov Veil. avhengig av bruksområdet: 2,0-3,2 liter pr. 25 kg sekk
Vann/sement forhold 0,45-0,6
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0–4 mm
Brukstid Ca. 2 timer ved +20 °C
Frostbestandighet God, men anbefales ikke der det er kloridbelastning
Trykkfasthet 1 døgn: > 10 MPa
7 døgn: > 25 MPa
28 døgn: > 35 MPa
Bøyestrekkfasthet 1 døgn: > 3 MPa
7 døgn: > 5 MPa
28 døgn: > 6 MPa

Bruksområde

Weber B30 er spesielt godt egnet innvendig og utvendig når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Benyttes til påstøp. weber B30 kan også benyttes til muring av naturstein.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Weber B30 må ikke benyttes på frosset underlag, evt. snø og is fjernes fra overflaten.

Sterkt sugende flater bør fuktes med vann eller helst grunnes med weber REP 05 Heftbro.

Blanding

Weber B30 blandes maskinelt ca. 5-10 minutter med 2,0-3,2 liter vann pr. sekk, avhengig av ønsket konsistens.

• Jordfuktig: ca. 2,0 liter/sekk
• Støpekonsistens: ca. 3,2 liter/sekk

Anbefalt blandeutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp.

Påføring

For å oppnå best mulig resultat:
• Sørg for god blanding; homogen betong
• Bruk riktig mengde vann. Økt vannmengde gir lavere fasthet og større svinn
• Sørg for god komprimering. Dette er særlig viktig ved jordfuktig masse
• Betong som har begynt å herde må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med vann for å få tilbake bearbeidelighet.
• Ved større tykkelser skal betongen komprimeres for hvert sjikt på 30 cm. Bruk helst en slank vibrator.

Etterbehandling

Utstøpt betong beskyttes mot for hurtig uttørking. Den kan dekkes med plastfolie eller påsprøytes membranherder. Det anbefales ettervanning de første 2-3 døgnene.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperaturer enn +5°C, eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan Weber B30 tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker Weber B30 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber B30 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.