Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Lett Tørrbetong

weber Lett Tørrbetong
weber Lett Tørrbetong

Produktfordeler

  • 25% lavere vekt
  • Moderat fasthet
  • Til inn-/utvendig bruk

Tørrbetong med lav vekt. Vektbesparelse på 25 % mot tradisjonell tørrbetong.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Lett Tørrbetong er en tørrbetong som kun skal tilsettes vann. Produktet inneholder Portlandsement, Leca, tørket sand og plastiserende tilsetningsstoffer.

Utvendig bruk Ja
Innvendig bruk Ja

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig.

PR-nummer: 94794

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk gir ca. 13 liter ferdig masse
Påføringstemperatur > +5ºC
Maksimum tykkelse Uten form: 40 mm
Anbefalt tykkelse Støpt i form: Maks. 50 mm
Vannbehov Maks. 3,6 liter/sekk, Maks. 20 %
Bindemiddel Portlandsement
Tilsetningsmateriale Plastiserende stoffer
Tilslag Lett tilslag (Leca) Sand Kornstørrelse 0-4 mm
Brukstid ca. 1 time v/20°C
Trykkfasthet 28 døgn: > 20 MPa

Bruksområde

weber Lett Tørrbetong brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Temperaturkrav min. +5ºC. weber Lett Tørrbetong brukes i miljøklasse P, dvs. ikke aggresivt miljø.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være rent. Løse partikler, støv, slam, formolje, fett osv. må fjernes da det vil føre til dårlig heft. Lett sandblåsing eller sandvasking for å få en åpen og ru overflate, bør vurderes.
Underlaget skal forvannes. Om nødvendig skal en heftfro påføres, eks. weber REP 05 Heftbro.

Blanding

Bland weber Lett Tørrbetong i tvangsblander. Tilsett vann tilsvarende maks. 3,6 liter pr. sekk (20 %). Høyere vanndosering medfører redusert heft og styrke samt fare for rissdannelse. Det anbefales kun å blande hele sekker.

Påføring

weber Lett Tørrbetong påføres og avrettes med tradisjonelt mureverktøy. For å unngå porøse partier og for å sikre optimal heft til underlaget, er det viktig at betongen komprimeres godt. Når det støpes ut i form, kan formsiden vibreres lett. Hvis det brukes armeringsjern, må det sikres at det er tilstrekkelig overdekning på armeringen.

Etterbehandling

weber Lett Tørrbetong beskyttes mot uttørking og frost ved overdekning med plast eller liknende. Beskyttelsen beholdes lengst mulig og i minst 2-3 døgn.

Det anbefales vanningen etter behov i minst 2-3 dager. Dette for å sikre at betongen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber Lett Tørrbetong på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen.
Det må ikke tilsettes frysepunktnedsettende midler eller andre tilsetningsstoffer.
Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Merknader

weber Lett Tørrbetong er en lett tørrmørtel som veier 25 % mindre enn tradisjonell tørrbetong. Det betyr at en 18 kg sekk weber Lett Tørrbetong gir like mye ferdigblandet mørtel som en 25 kg sekk tradisjonell tørrbetong.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.