Puss på sokkel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puss på sokkel

Løsningsfordeler

  • Nybygg og reparasjon av sokkel
  • Gjennomprøvde løsninger for ulike underlag
  • 6 forutsetninger for tørr sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt, tilsmussing (sprut fra omkring­liggende masser), fukt og frost.

Om løsningen

Gode løsninger for pusset sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt, tilsmussing (sprut fra omkring­liggende masser), fukt og frost.

Når en pusset overflate står i kontakt med jordmasser vil det suges opp fuktighet (kapillært oppsug). Med tid vil det lagrede vannet forårsake frost­sprengning, saltutslag og opprissing av sokkelen med følgeskader som mal­ing som flasser og avskalling av puss, vanninntrengning, mose- og algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye sokler med både mur og isolasjon i veggen, samt murte teglsteins sokler på eldre murverk. Kapillært oppsug kan skje fra både løsmasser, jord, gress, belegningsstein satt i sand inntil veggen, fra store snømengder, og tette asfalt- og flisdekker mm. Man bør derfor prøve å unngå å pusse ned i bakken.

Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for skader minskes be­traktelig. Vær oppmerksom på at lokale forhold kan gi økt belastning på visse bygningsdeler, og bør prosjekteres spesielt.

Overflatebehandling av sokkel

Overflatebehandling av sokkelen vil alltid medføre risiko for avflassing av maling. Det anbefales at det benyttes dampdiffusjonsåpne malinger basert på silikat; Weber.ton 303 Silikatmaling, eller Silikonemulsjon; Weber.ton Silikonharpiksmal­ing alternativt weber.pas Modelfino.

Vær oppmerksom på at selv mange mineralske dampdiffusjonsåpne malin­ger har en stor kapillærsugende kapasitet.

7 forutsetninger for fuktsikker sokkel

Forutsetninger for god fuktsikring av sokkel kan oppsummeres i følgende 7 punkter:

  1. Terrenget rundt grunnmur skal ha tilstrekkelig fall bort fra bygget. Normalt anbefales et minimum fall 1:50, minimum 3m ut fra bygget.
  2. Tak-vann skal ledes bort i rør eller så langt bort fra byggverket som mulig, slik at det ikke fører til fuktpåkjenning av bygningsdeler under terreng.
  3. Grunnmuren skal ha en god og velfungerende drenering, og at denne vedlikeholdes ved behov. Gode drenerende masser kan være løs Leca, ensgradert finpukk eller grus med sortering 8-11 mm eller 11-16 mm.
  4. Laget skal ha minimum 20 cm tykkelse/dybde inntil veggen. Tilbakefylling med sprengstein og resirkulert knust betong kan også benyttes. For å hindre gjentetting av drenslaget, bør det legges inn en fiberduk i over gangen mot de stedlige jordmassene.
  5. Det skal benyttes grunnmursplate ("knotteplast") av typen Platon eller tilsvarende utenpå grunnmuren og dens fundament. Grunnmursplaten skal være tett i toppen og rundt hele grunnmuren og den skal avsluttes med topplist etter produsentens anvisninger.
  6. Benytt kulting (anlegging av drenerende masser opp i dagen). Kulting langs sokkelen hindrer tilsmussing, vannoppsug og biologisk vekst hvis den er utført riktig.Bredden skal være ca 20cm.
  7. Det skal være tilstrekkelig tetthet mot nedbør og fuktinntrengning rundt dører og vinduer. Sålebenker (utvendig overflate i underkant av vindu) skal ha fuktsikker utførelse.

I tillegg til disse 7 forutsetningene vil et godt takutstikk gi en god beskyttelse av fasaden og bidrar til ytterligere fuktsikring. Vi viser generelt til gjeldende produktdatablader, og brosjyrer for detaljerte opplysninger om produktene.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned