Arbeidsveiledning for bruk av hydrauliske kalkmørtler - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Arbeidsveiledning for bruk av hydrauliske kalkmørtler

Løsningsfordeler

Konferer alltid gjeldende produktdatablad (www.weber-norge.no) for veiledende vannbehov, brukstid og forbruk. For komplette beskrivelsestekster basert på NS 3420, vennligst ta kontakt. Alle våre kalk- og hydrauliske kalkprodukter tilfredsstiller krav satt i EN 459-1 for bindemiddel. For de hydrauliske kalkmørtlene benyttes en KKh-blanding med NHL 5 som den hydrauliske komponenten. Alle mørtlene faller innenfor mørtelklasse CS I.

Om løsningen

Arbeidsveiledning

Forarbeid og murarbeider
Gammel puss fjernes helt inn til underlaget, og teglstein rengjøres. Forvitret/ødelagt tegl byttes, ny tegl mures inn med webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel, alternativt weberbase KC 50/50. Løse og ødelagte fuger utbedres og spekkes med med webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. Ved flekk-reparasjon skjæres løs bom bort 5 cm inn på fast underlag. Sårkantene mot gammel puss fikseres med Weber BI-væske/Vannstopp.
Til murarbeider kan det også benyttes webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel grov (uten fiber)

Sokler
Vær OBS på følgende: Sterkt fuktutsatte steder som sokkel mot gaten kan alternativt pusses med mur- og pussmørtel weberbase KC 35/65. Hovedpuss/sluttpuss avhengig av underlag og krav. Det forutsettes at det utføres tiltak som hindrer kapillært vannopptak fra bakken, ved terrasse og lignende. Beslagsløsninger utføres iht. Sintef Byggforsk Byggdetaljblader.

For ekstra tykkelser
Pusstykkelser over ”normal tykkelse” dvs +4 cm kan utføres med webercal 158 (0-4 mm korn + fiber) eller webercal 159 (0-6 mm korn). Vær oppmerksom på at ekstra tykkelser krever lengre herdetid mellom påslagene - anbefalt tid er 3-7 dager. Husk ettervanning av sjiktet. webercal 158 inneholder fiber (polypropylen).

Arbeid med hydrauliske kalkmørtler
Ved rehabilitering av eldre pussede bygg er det viktig at ny puss- og murmørtler harmonerer med de opprinnelige mørtler mht kvalitet og styrke. Erfaringsvis ser vi at det ofte er riktig å benytte hydrauliske kalkmørtler, som har kalkmørtlenes egenskaper mht elastisitet og porestruktur. Samtidig er de noe sterkere og mindre klimaømfintlig enn rene kalkmørtler.

Hydraulisk kalkmørtler krever riktig utførelse for at resultatet skal bli vellykket. 

  • Underlaget skal være fritt for støv og skitt
  • Eventuell gjenstående puss skal ha rette kanter. Disse forsterkes med Weber BI-væske/Vannstopp (rent kalium-silikat/vannglass) som pensles på sårkantene i 2 strøk dagen før pussarbeidet starter
  • Underlaget forvannes godt, gjerne dagen før samt umiddelbart før grunningen påføres. Det skal ikke være overflatevann på veggene, men det er viktig at underlaget ikke suger for mye. Forvanningen bør gjøres med vannslange med fintspredende munnstykke.
  • Brukstid ca 2 timer ved +20OC
  • Mørtel som har begynt å herde, må ikke benyttes. Den skal ikke blandes opp med mer vann for å få tilbake bearbeideligheten.
  • Generelt anbefales full inndekking med duk på fasader som skal rehabiliteres. Dette beskytter ny puss mot nedfukting og utvasking ved ukontrollert nedbør, samt uttørking fra vind og sol. Dette er særlig viktig for denne typen materialer.
  • Det skal ikke pusses ved temperaturer under +5OC uten særlige vintertiltak. Vær dog oppmerksom på lokal uttørking og store forskjeller i herdebetingelser ved oppvarming.
  • Det skal utføres ettervanning i 7 dager etter ferdig pussing. Best herdingsforhold oppnås i temperaturer 10-20OC og ca 85%RF.

Pussoppbygging
Grunning: webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning (3-5 mm)
Grovpuss: webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel grov (10 mm pr påslag)
                   Alt. webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov med fiber. (12-15 mm pr påslag)
                   Alt. webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel grov uten fiber (12-15 mm pr påslag)
Sluttpuss: webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin (2,5 mm)

Grunning
webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning kastes på veggen (3-5 mm). Det er avgjørende at puss-sjiktet ettervannes jevnlig slik at flaten ikke tørker ut. Tørker alt vannet ut, stopper herdeprosessen og pussen oppnår aldri tilstrekkelig fasthet. Ettervanningen gjøres med dusjing med vannslange med fintspredende munnstykke. Hyppigheten avgjøres av temperatur og sol-/vindforhold. Pussen må passes på!

Hovedpuss (normal tykkelse)
Dagen etter påføres hovedpussen, webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel. Underlaget må forvannes før pussen påføres. Maks tykkelse pr. påkast er 10 mm.
Et viktig moment her er at pussen kun grovstokkes og skures lett sammen med brett. For mye bearbeidelse av pussen kan gi små riss underveis i herdingen. Det er noe svinn i pussen når den herder, og ved ugunstige forhold vil det da lett oppstå sprekker. Overflaten på hovedpussen må ikke være for fin, da den skal gi best mulig feste for sluttpussen. Benytt gjerne et “vaffelbrett” for å fjerne sinterhud og gi riktig overflate før neste puss-sjikt.
Ettervanningen gjøres med fintspredende munnstykke. Hyppigheten avgjøres av temperatur og sol-/vindforhold. Det er svært viktig at pussen ikke tørker ut. Ettervanning gjøres så lenge som mulig, ca 7 døgn.

Hovedpuss (> 4 cm)
Dagen etter påføres hovedpussen, webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov m/fiber. Underlaget må forvannes før pussen påføres. Maks tykkelse pr. påkast er 15 mm. Tykkere sjikt bygges opp i flere omganger. Øk herdetiden mellom hvert påkast med 2-3 dager pr sjikt. Følg ellers råd om bearbeidning og ettervaning som for normal hovedpuss.

Sluttpuss/finpuss
Eventuell sluttpuss påføres 1-3 døgn etter hovedpussen. Her kan det benyttes webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin (0-1 mm). Forvanning og ettervanning som for hovedpuss. Pussen skal ikke bearbeides for mye da dette vil kunne gi ytterligere med svinnriss.

OBS! Svinnriss
En kalkmørtel vil ha et betydelig svinn de første timene etter applisering, og noe svinnriss må derfor påregnes i nypusset flate. Disse rissene må trykkes forsiktig sammen mens pussen fremdeles er plastisk. Riktig tid for denne operasjonen avhenger av mørtelsammensetning, uttørkingsforhold o.l, og må fastlegges etter forsøk i arbeidets startfase. Nye svinnriss vil normalt ikke oppstå etter 1-2 døgn (fra Sintef Byggforsk. Byggforvaltning blad 770.111)

Overflatebehandling
En flate pusset med minimum 3 sjikt hydrauliske kalkmørtler kan stå ubehandlet. De kan også overflatebehandles med webercal 246 Kalkmaling Våt, webercal 242 CD-maling (Hydraulisk Kalkmaling) eller weberton 303 Silikatmaling Silikatmaling bør først utføres tidligst 4-6 uker etter ferdig pussing. Kalkbaserte produkter kan påføres tidligere (ca 4 uker).
Nypusset/nymalt flate skal beskyttes i 4-8 uker for frost, direkte regn og direkte sol. Temperaturen i herdetiden skal være over +5OC. Herdetiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet.
Små riss kan utbedres med tørr maling tilsatt ca 2-4 kg fyllstoff (Dolomitt/0,1 mm) pr 20 kg tørr maling. Pisk godt opp til sparkelkonsistens og påfør/bearbeid materialet godt inn i underlaget. Fils bort overflødig materiale.
Svært porøse overflater kan etterbehandles med Weber BI-væske/Vannstopp tynnet 1 : 1 med vann. Påføres i 2 omganger i minimum +5OC med kost/

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg. Uten tilslag. Langtidslagret i kalkkule (K100)
webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning 23817430 Grunning for eldre murverk før grovpuss med hydraulisk kalkmørtel basert på. NHL. 1 : 2,5/KKh 10/90/500
webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov 44687875 Grovpuss til eldre bygg. NHL. Med fiber. Til ekstra tykke pussjikt. 0-4 mm korning. 1 : 4/KKh 15/85/500
webercal 159 UF Hydraulisk kalkmørtel Grov 52247353 Grovpuss basert på NHL. Kornstørrelse 0-6mm. Uten fiber. Til ekstra tykke puss-sjikt og eldre natursteinskonstruksjoner. 0-6 mm korning. 1 : 4/KKh 15/85/500
webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel 23817448 Grovpuss til eldre bygg. Basert på NHL. 0-2 mm korning. 1 : 4,5/KKh 15/85/650
webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin 23847494 Sluttpuss på webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. Basert på NHL. 0-1 mm korning. 1 : 4/KKh 20/80/600
webercal 246 Kalkmaling våt 44580018 Kalkmaling for overflatebehandling på kalkpussede fasader og på svakere KC-puss. Ferdigblandet. Inneholder < 2% tilsetningsstoffer. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 Ren kalkmaling basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som ballast. Ferdigblandet. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 242 CD-maling 27068402 Hydraulisk kalkmaling basert på NHL 5. Se Weber Fargekart. Blandes med vann. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt 2.4.1.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som overflatebehandling i 2 påføringer.
Weber BI-væske/Vannstopp 26257238 Silikatbasert væske til forsterking, poretetting/vanntetting og støvbinding av flater av puss eller betong.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned