Vintermuring - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Vintermuring - råd og tips

Løsningsfordeler

 • Vintermuring
 • Tiltak

De første tegn til høst minner en om at selv etter en riktig god og varm sommer vil det komme en ny vinter. De aller fleste har behov for å fortsette mur- og pussarbeider også inn i den kalde årstiden. Dette er fullt mulig dersom du gjør de riktige vintertiltakene.

Dersom man forutsetter at murstein og blokker som benyttes er frostsikre, er det tiltak som sikrer fasthetsutviklingen i mørtel som er de viktigste for å oppnå gode resultater. Det må ikke mures med stein eller blokker med ishinne på overflaten, da de både ødelegger heft og reduserer temperaturen i mørtelen

Om løsningen

Tips til sikker vintermuring

Følger man NS 3419 og NS 3420 vil de fleste vinterforholdene være ivaretatt.

Følgende informasjon kan likevel være en nyttig påminnelse:

 • Materialer og produkter bør forhåndslagres i tempererte lokaler
 • Fjern plasten på toppen av pallene for å unngå kondens.
 • Dekk til murstein og blokker eller plasser dem under tak.
 • Minimumstemperatur for mur og pussarbeider er +5 °C
 • Benytt fabrikkframstilt mørtel.
 • Bruk aldri kloridholdige frysepunktsenkende stoffer. De kan føre til armeringskorrosjon og saltutslag
 • I murmørtel: Frysepunktsenkende stoffer kan tilsettes iht produsentens anvisninger
 • I pussmørtel: Bruk aldri frysepunktnedsettende stoffer
 • Bland ikke store mørtel-blandinger som blir stående lenge
 • Isoler mørteldunken. Bruk lunkent vann på maks 30 °C.
 • Beskytt mot nedbør. Dekk til murkrone, isolasjon og vegg når arbeidet avsluttes for dagen

Standardene viser vei

Norsk Standard NS-EN 1996-2 Eurocode 6 omhandler prosjektering av murkonstruk­sjoner med valg av materialer og utførelse av murverk men man finner nærmere be­skrivelser også i de følgende standardene.

Relevante produktstandarder:
NS-EN 998-1: Krav til mørtel for murverk – pussmørtel
NS-EN 998-2: Krav til mørtel for murverk – murmørtel – Angir ingen begrensninger for bruk av tilsetningsstoffer

NS 3420 er en frivillig avtalestandard – noen utdrag:
NS 3420-N2012 Mur- og flisarbeider, angir i pkt NB c) krav til utførelse:
    c) 10.4 Nødvendige tiltak for å sikre gunstige klimaforhold under utførelse og herding
    c) 11.1 Murprodukter (stein/blikk) med lavere temperatur enn 0 °C skal ikke benyttes
    c) 11.2 Mørtel med lavere temperatur enn 5 °C skal ikke benyttes

NS 3420-N2012 Mur- og flisarbeider, angir i pkt NE b) krav til pussmateria­ler:
    b) 1.8 Frysepunktnedsettende stoffer skal ikke benyttes for pussarbeider

NS 3420-N2012 Mur- og flisarbeider, angir i pkt NE c) krav til utførelse av pussarbeider:
    c) 8.1 Minimumstemperatur i underlag og omliggende luft er 5 °C

Tildekking og varme

Over vårt langstrakte land varierer klimaet sterkt og været har stor betydning for hvor arbeids­krevende det er å gjennomføre utvendige murarbeider. Noen steder er det vind og nedbør som er de største utfordringene og som er avgjørende for vintertiltakene. I slike strøk er det nødvendig å kle inn stillaser både for å sikre arbeidsforholdene og for å hindre nedkjøling av- og vanninntrenging i murverket.

Ved sterk kulde må man beskytte det ferske murverket. Bruk for eksempel GLAVA® vintermatter, presenning eller plastfolie. På denne måten vil mørtelens temperatur holde seg over frysepunktet vesentlig lenger og sikre tilstrekkelig herdeforløp. Grunnen til dette er at avkjølingen for en stor del skyldes vind og avstråling.

For å tilpasse murt byggeri til et mer moderne og tilrettelagt arbeidsmiljø blir det etter hvert vanlig å dekke hele eller deler av bygget i telt også utenom den tøffeste vinterperioden.

Kort om frysepunktnedsettende stoffer

Det finnes frysepunktnedsettende stoffer både basert på klorider eller nitrater. Disse stoffene muliggjør murarbeid ned til -10 til -15 °C og har også ofte en akselererende effekt på herdingen av mørtel. Stoffene tilsettes i blandemaskin som pulver eller flytende.

For å unngå armeringskorrosjon og saltutslag skal kloridholdige frysepunktnedsettende stoffer ikke brukes.

Dokumentasjon

Send eller last ned