close-pop-up.svg

Leca® fugearmering 18 mm

leca

Utførelse

Regler for minimums svinn- og fordelingsarmering av murverk er beskrevet i gjeldende standarder, men vi anbefaler å armere Leca murverk i minimum hver 2. liggefuge.
Leca Fugearmering skal helt omsluttes av mørtel slik at den samvirker med murverket. Ved strengmuring benyttes en armering i hver
mørtelstreng. Veggtykkelser større enn 150 mm skal alltid ha to armeringsstenger i de armerte fugene (dobbeltarmering).

Vær oppmerksom på

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og
lokale forhold.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet 

Miljøgifter A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber; 

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet glava.no - Dokumentasjon - Sertifikat - Weber;


Kvalitets- og miljøsertifisering
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)". 
I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så
vel interne som eksterne. 
Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Forpakning Pakke à 10 x 4 mm = 40 lm. Vekt ca 9 kg. 
Pakke à 100 x 4 mm = 400 lm. Vekt ca 85 kg.