close-pop-up.svg

Leca® Murblokk

weber

Utførelse

Muring
Leca Murblokker er tilpasset for muring med Weber Murmørtel M5. Muring kan utføres med mørtelkasse eller murerskje. Murverket skal normalt armeres med 2 stk Leca fugearmering i hvert andre skift. Blokkene kan mures uten stussfuger.
Utsparingshullene skal vende ned ved muring. Bærende vegger skal avsluttes med U-Blokk. Se monteringsanvisning (Leca Mursystemer) for utfyllende informasjon.

Avstivning under oppmuring

Under muringen suger Leca blokkene lite vann ut av mørtelen. Derfor binder mørtelen relativt langsomt. Dette bør man ta
hensyn til under oppmuringen, særlig av tynne vegger. En for rask oppmuring i høyden kan føre til at veggene siger. Ved muring på værhardt sted må midlertidige avstivninger i byggeperioden ivaretas.

For murkrone til Leca Murblokk 15, 20 og 25 cm benyttes Leca Murblokk U 15, 20 og 25 cm.


Byggemål
Leca Murblokker har 25 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Dette gir skifthøyde på ca 26 cm. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

Fundament
Leca Murblokker mures på fundament av Leca Murblokk Såle eller støpt fundament tilpasset grunnforholdene. Innvendig mures blokkene på egnet underlag.

Sikkerhetsforskrifter

Beskyttelse ved håndtering av Leca blokker
Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker. Når Leca blokker freses, slisses eller kappes med ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca blokker inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Leca blokker i aggressivt miljø
Leca blokker inneholder sement, og har derfor samme begrensninger som vanlig betong ved bruk i aggressivt miljø. I surt vann (for eksempel pillarer i myrholdig grunn) vil upussede blokker nedbrytes raskere enn betong, da angrepet vil skje over hele blokktverrsnittet.

Tining av snø og is ved hjelp av saltholdig strømiddel skal unngås. Om dette er benyttet skal konstruksjonen spyles grundig med mye vann.

Miljøinformasjon

Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø).

Leca blokker inneholder pr dags dato ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Inneklimapåvirkning
Leca Murblokk er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materiale Fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann
Brannklasse Murverk av Leca Murblokk i minimum 15 cm tykkelse med mørtelslemming/puss på minimum en side, er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 240, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Se mer informasjon i Leca Teknisk Håndbok, kapittel 6.
Lagring Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.
Forpakning Leca blokker leveres på trepaller. Blokkene er beskyttet av en plastfolie. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Leca pallen kan gjenbrukes og plasten på pallen kan gjenvinnes.