close-pop-up.svg

Leca® Murblokk Konstruksjon

weber

Utførelse

Våre brosjyrer har informasjon om muring og pussing av Leca blokker, og vi ber deg lese disse for mer informasjon.

Vær oppmerksom på

For at Leca murverk skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer forutsettes det at murverket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Leca ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Lecas ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Sikkerhetsforskrifter

Beskyttelse ved håndtering av Leca blokker
Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker. Når Leca blokker freses, slisses eller kappes med ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca blokker inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Leca blokker i aggressivt miljø
Leca blokker inneholder sement, og har derfor samme begrensninger som vanlig betong ved bruk i aggressivt miljø. I surt vann (for eksempel pillarer i myrholdig grunn) vil upussede blokker nedbrytes raskere enn betong, da angrepet vil skje over hele blokktverrsnittet.

Tining av snø og is ved hjelp av saltholdig strømiddel skal unngås. Om dette er benyttet skal konstruksjonen spyles grundig med mye vann.

Miljøinformasjon

Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø).

Leca blokker inneholder pr dags dato ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Inneklimapåvirkning
Leca Murblokk Konstruksjon er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materiale Fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann
Brannklasse Murverk av Leca Murblokk Konstruksjon med mørtelslemming/puss på minimum en side er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 240, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Se mer informasjon i Leca Teknisk Håndbok, kapittel 6.
Frostbestandig Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca blokker kan fryse i stykker hvis de utsettes for frost helt eller delvis neddykket i vann.
Lagring Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.
Forpakning Leca blokker leveres på trepaller. Blokkene er beskyttet av en plastfolie. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Leca pallen kan gjenbrukes og plasten på pallen kan gjenvinnes.