close-pop-up.svg

Leca® Venti Pipe - ettløps

leca

Utførelse

Se løsningssiden for Leca Venti Pipe og gjeldende brosjyre.

Sikkerhetsforskrifter

Beskyttelse ved håndtering av Leca blokker/pipe

Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker/pipe. Når Leca freses, slisses eller kappes med ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker/pipe ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Miljøinformasjon

Leca blokker/pipeelementer inneholder per dags dato ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Leca blokker/Pipeelementer kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Forpakning Leca pipeelementer leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Elementene er beskyttet av en plastfolie. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.

Pallene kan gjenbrukes og plasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.