close-pop-up.svg

Weber Antifrost

weber

Godt å vite før påføring

Har man først brukt Weber Antifrost ved muring, bør den benyttes på hele fasaden bl.a. for å unngå fargeforskjeller i fugene. Se også vår veiledning med tips og råd om vintermuring.

Blanding

For temp. ned til -5°C: 7 liter pr. 100 liter vann
For temp. ned til -10°C: 14 liter pr. 100 liter vann
For temp. ned til -15°C: 21 liter pr. 100 liter vann

For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS 3420.

Utførelse

Weber Antifrost tilsettes blandevannet. Mengde tilsetning er avhengig av temperaturen – se blandetabell. Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. 40oC) for å oppnå en temperatur på 15-20oC i ferdigblandet mørtel.

Vær oppmerksom på risiko for saltutslag ved rask oppvarming ved bruk av Weber Antifrost til teglmuring. Dette vil kun være estetisk, og vil forsvinne ved naturlig værpåkjenning.

Belegg

Har man først brukt Weber Antifrost ved muring, bør den benyttes på hele fasaden bl.a. for å unngå fargeforskjeller i fugene.

Vær oppmerksom på

Ved bruk av Weber Antifrost er det økt fare for saltutslag.

Weber Antifrost skal ikke benyttes i mørtel til pussarbeider.

Sikkerhetsforskrifter

Weber Antifrost inneholder ingen helseskadelige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Kloridinnhold < 0,1%
pH i herdet materiale 8,5 - 9,5
Densitet 1315 kg/m³
Viskositet Som vann
Tørrstoffinnhold (volumdel) Ca. 40%
Farge Klar til svakt blakket, væske
Lagring Weber Antifrost har frysepunkt lavere enn -18oC. Ved langvarig lagring ved lav temperatur kan man få noe krystallisering (bunnfall). Dette løser seg uten problemer når temperaturen kommer over 0oC. Om mulig, rist eller omrør produktet.

Lagringstid: min. 2 år.
Forpakning 1 ltr plastflaske, NOBBnr. 21793989, varenr. 5200630522.
10 ltr plastkanne, NOBBnr. 21328513, varenr. 5200630521.
PR-nummer 85551