close-pop-up.svg

Weber B20 Tørrbetong

weber

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Weber B20 må ikke benyttes på frosset underlag, evt. snø og is fjernes fra overflaten. Sterkt sugende flater bør fuktes med vann.

Blanding

Weber B20 blandes maskinelt i 5-10 minutter med 2-3 liter vann pr. sekk, avhengig av ønsket konsistens.
Jordfuktig: ca. 2,0 liter
Støpekonsistens: ca. 3,0 liter
Anbefalt blandeutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat: 
- sørg for god blanding; homogen betong. 
- bruk riktig mengde vann. Økende vannmengde gir lavere fasthet og større svinn. 
- sørg for god komprimering, særlig viktig ved jordfuktige masser. 
- betong som har begynt å herde må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet.

Etterbehandling

Utstøpt betong beskyttes mot hurtig uttørking. Den kan dekkes med plastfolie eller påsprøytes membranherder. Det anbefales ettervanning de første 2-3 døgnene.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C, eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan Weber B20 tilsettes Weber Antifrost for å senke frysepunktet. Ved lave temperaturer må forhåndsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på ferdigblandet betong til å være +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber B20 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber B20 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse.
Forbruk til Leca Såleblokk (30 cm Isoblokk): ca 15 kg/meter
Forbruk til Leca U-blokk (30 cm Isoblokk): 43 kg/meter
Vannbehov Avhenging av bruksområde. Jordfuktig konsistens ca 2,0 liter pr. sekk. Støpekonsistens ca 3,0 liter pr. sekk.
Blandingsforhold A:B Vann/sement forhold: 0,55 - 0,65
Åpentid Ca. 2 timer ved +20 °C
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0–4 mm
Trykkfasthet 1 døgn > 4 MPa
Trykkfasthet 7 døgn > 18 MPa
Trykkfasthet 28 døgn > 25 MPa
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn > 4 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 5 MPa
Frostbestandig God, men anbefales ikke der det er kloridbelastning.
Lagring 12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold. Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.
Forpakning 25 kg sekk (Ski): NOBBnr. 55244174, varenr. 5200854255
25 kg sekk (Trondheim): NOBBnr. 40109217, varenr. 5200630295
500 kg storsekk: NOBBnr. 27344829, varenr. 5200630297
1000 kg storsekk: NOBBnr. 21326723, varenr. 5200630296
Bulk: NOBBnr. 21326731, varenr. 5200630298
PR-nummer 15577