close-pop-up.svg

Weber B30 Tørrbetong

weber

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Weber B30 må ikke benyttes på frosset underlag, evt. snø og is fjernes fra overflaten.
Sterkt sugende flater bør fuktes med vann eller helst grunnes med weberrep 05 Heftbro.

Blanding

Weber B30 blandes maskinelt ca. 5-10 minutter med 2,0-3,2 liter vann pr. sekk, avhengig av ønsket konsistens.
Jordfuktig: ca. 2,0 liter/sekk
Støpekonsistens: ca. 3,2 liter/sekk
Anbefalt blandeutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat: 
 - Sørg for god blanding; homogen betong 
 - Bruk riktig mengde vann. Økt vannmengde gir lavere fasthet og større svinn 
 - Sørg for god komprimering. Dette er særlig viktig ved jordfuktig masse 
 - Betong som har begynt å herde må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med vann for å få tilbake bearbeidelighet. 
 - Ved større tykkelser skal betongen komprimeres for hvert sjikt på 30 cm. Bruk helst en slank vibrator.

Etterbehandling

Utstøpt betong beskyttes mot for hurtig uttørking. Den kan dekkes med plastfolie eller påsprøytes membranherder. Det anbefales ettervanning de første 2-3 døgnene.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperaturer enn +5°C, eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan Weber B30 tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber B30 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber B30 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg/m² i 10 mm tykkelse
2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
Vannbehov Veil. avhengig av bruksområdet: 2,0-3,2 liter pr. 25 kg sekk
Blandingsforhold A:B Vann/sement forhold: 0,45-0,6
Brukstid Ca. 2 timer ved +20 °C
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0–4 mm
Trykkfasthet 1 døgn > 10 MPa
Trykkfasthet 7 døgn > 25 MPa
Trykkfasthet 28 døgn > 35 MPa
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn > 3 MPa
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn > 5 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 6 MPa
Frostbestandig God frostbestandighet, men anbefales ikke der det er kloridbelastning.
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk (Ski): NOBBnr. 55244185, varenr. 5200854259
25 kg sekk (Trondheim): NOBBnr. 40109274, varenr. 5200630300
500 kg storsekk: NOBBnr. 30146609, varenr. 5200630302
1000 kg storsekk: NOBBnr. 21326756, varenr. 5200630301
Bulk: NOBBnr. 21326764, varenr. 5200630303
PR-nummer 85870