close-pop-up.svg

weber betongindikator

weber

Utførelse

Betongoverflaten som skal testes skal hugges/sages fram rett før indikatorvæsken påføres. En betongoverflate som har ligget eksponert for luft i flere timer innen test kan gi feilaktig resultat. Betongoverflaten må være tørr og fri for støv ved prøving. Spray et tynt sjikt weber betongindikator på den råe betongoverflaten. Vent noen sekunder og les av resultatet. En blå/lilla fargetone indikerer høyt pH-nivå, hvilket indikerer at betongen ikke har karbonatisert. En transparent/ fargeløs fargetone indikerer lavt pH-nivå og indikerer at betongen er karbonatisert.

Vær oppmerksom på

Fotografer og mål resultatet direkte etter påføring av indikatorvæsken. Etter noen timer vil resultatet bli svakere og fargetonen kan forsvinne.

Sikkerhetsforskrifter

Væsken er meget brannfarlig. Påse at væsken ikke blir eksponert for høy varme eller kommer i direkte kontakt med ild/flamme. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1 liter/m²
Påføringstemperatur > 5 ºC
Konsistens Rennende væske
Farge Fargeløs væske
Lagring Lagringstiden er minst 12 måneder.
PR-nummer 632796