close-pop-up.svg

Weber blokklim OL 15

weber

Forbehandling

Alle flater som skal mures, må være rene og frie for løse partikler, slam, sot, fett osv. som kan redusere vedheft.

Blanding

Weber Blokklim OL15 blandes med drill og visp. Mål først opp vannet og tilsett pulveret under omrøring. Anbefalt vannmengde 25 kg sekk er 5,5 ltr.

Blandes i 3-5 minutter til en jevn, flytende konsistens. Om nødvendig kan konsistensen justeres ved tilsetting av ekstra vann. 
OBS! Bruk aldri mer vann enn maksimalt anbefalt vannmengde.

La deretter mørtelen stå i ro og trekke i ca. 5 minutter før den blandes opp igjen. Mørtelen skal da ha riktig konsistens tilpasset limkassen. Riktig konsistens er når mørtelen gir to jevne strenger ut av limkassen. Mørtel som har begynt å herde må ikke blandes opp med mer vann for å få tilbake bearbeideligheten.

Utførelse

Underlaget for murverket må være plant og i samme nivå. Weber Blokklim OL15 gir en ferdig fugetykkelse på 1-2 mm, og gir liten mulighet for høydejustering. Fyll mørtelen opp i limkassen med en konsistens slik at den flyter ut av kassen uten at den renner av blokken. Trekk limkassen slik at det blir to jevne strenger i hele blokkens/murverkets lengde. Juster åpningen på limkassen slik at høyden på limstrengene blir ca. 5 mm. Fyll kassen med mer mørtel før den er helt tom for å oppnå så jevne strenger som mulig. Eventuelt søl på murverket må rengjøres umiddelbart etter muring.

Vær oppmerksom på

Muring med Weber Blokklim OL15 må ikke utføres i temperaturer under +5°C. Temperaturen må være over +5°C både under muring og inntil mørtelen har fått tilstrekkelig styrke. weber Antifrost skal ikke benyttes. 

Under tildekking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer, må man være oppmerksom på faren for uttørking og lav luftfuktighet. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeid må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,0 kg pr. m²
Vannbehov 5,5 liter pr 25 kg sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Bindemiddel Sement
Sementtype og -klasse Mørtelklasse M15 (NS-EN 998-2)
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Trykkfasthet 28 døgn > 15 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn fxk1 > 0.20 N/mm² and fxk2 > 0.13 N/mm² (SFS 7001)
Brannpåvirkning (for eksplosive situasjoner) A1
Frostbestandig Ja
Vannabsorpsjon 0.1 kg/(m² ·min0.5)
Densitet av herdet mørtel 28 døgn ca 1600 kg/m³ (SFS-EN 1015-10)
Lagring Kan lagres i 1 år forutsatt at de lagres under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg papirsekk
Sertifikat CE, M1
PR-nummer 85621