close-pop-up.svg

Weber Clean Fix (500ml)

weber

Godt å vite før påføring

Ved opphold i arbeidet kan limpatronen være montert på pistolen i inntil 4 uker.

Utførelse

Spray og tørk av med lofri klut.
Ved rengjøring av skumpistol skrus weber Clean Fix på pistolen. Avtrekkeren på pistolen holdes inne til alle skumrester er borte og ren væske kommer ut gjennom pistolmunnstykket. Sprayvask deretter pistolens utside og ventil.

Vær oppmerksom på

Advarsel! Noen malte overflater, plaststoffer og tekstiler kan bli misfarget. Test først på et lite felt.

Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsdatabladet bør leses nøye før bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damp.
Produktet er ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Oppbevares som brannfarlig gass.

Miljøinformasjon

Produktet og emballasjen er klassifisert som farlig avfall. Avfallskode EAL: 08 04 09 (avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer).

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Lagring Minimum 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning. Oppbevares stående og tørt ved +5°C til +25°C i godt ventilert rom. Skal beskyttes mot varme og direkte sollys.
Forpakning 500 ml trykkbeholder, 12 stk pr eske.
PR-nummer 317850