close-pop-up.svg

weber EXM 1 AF

weber

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru og opphugd med eksponert fast betong uten sementhinne og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må
fjernes før støping. Forvanning kan med fordel gjøres fra 24 timer før støpearbeidet starter, slik at overflate er matt fuktig. Ved arbeid i temperatur under 0 oC skal det ikke forvannes. Borehull bør være ru, samt rengjøres/ blåses rene for boreslam, vann og eventuell annen forurensing. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Blanding

Blanding kan gjøres med tvangsblander eller med drill/visp alternativ Weber blandepumpe i ca 2-5 minutt med ca 3,2 ltr vann pr 20 kg pulver for å få en lettflytende masse uten klumper. Ingen ekstra tilsetning er nødvendig. 
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon , redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Før utstøpning lages en tett form/ forskaling som festes godt og bør ha en overhøyde på ca. 20-50 mm. Formen bør også ha en klaring på øvrige sider på ca. 20-25 mm for å ha skikkelig kontroll på utstøpningen samtidig som en får en utlufting. Massen helles inn fra en side. Denne siden bør ha en klaring på ca. 50 mm. En kan med fordel banke lett på forskalingssidene for å sikre god utfylling av massen. Bruk gjerne en stakefjær/stålbånd eller lignende for å bearbeide massen under konstruksjonen. Vibrator er ikke anbefalt.
Blanding og utstøpning bør gå i ett uten avbrudd. Ved innfesting av bolter fylles massen i borehullet og bolten
føres inn i massen.

Vinterhåndtering 
Is og snø får ikke forekomme på støpestedet. Sikrest er om overflaten er tint. Mørtelen bør ha en temperatur på
ca +20 C ved blanding. Overflate og mørtel behøver ikke beskyttes mot frost etter støping.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres. Ved frost dekkes overflate med plastfolie og platedekning.

Vær oppmerksom på

Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes/ coates. 

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Avfallshåndtering forpakning og restprodukt 
Tom sekk sorteres som restavfall.
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk.
Vått produkt: La herde til fyllmasse. 
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 10 liter/ 20 kg sekk ca. 2 kg/mm/m2
Anbefalt tykkelse 10-100 mm
Vannbehov Ca. 3,2 liter/ 20 Kg
Påføringstemperatur > -10 °C
Brukstid Ca 30 min ved +20°C
Begynner å herde Ca 60-120 min
Konsistens Flytende
Bindemiddel Portlandcement
Fiber Nei
Tilslag Natursand 0-1 mm. Konsistensforbedrende stoff.
Trykkfasthetklasse B40
Trykkfasthet 1 døgn > 20 MPa ved +20 °C 
> 5 MPa ved +5 °C
Trykkfasthet 3 døgn > 4 MPa ved -10 °C
Trykkfasthet 7 døgn > 40 MPa ved +20 °C 
> 40 MPa ved +5 °C 
> 15 MPa ved -10 °C
Trykkfasthet 28 døgn > 50 MPa ved +20 °C 
> 50 MPa ved +5 °C 
> 30 MPa ved -10 °C
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn > 3 MPa ved +20 °C
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn > 6 MPa ved +20 °C
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 7 MPa ved +20 °C
Eksponeringsklasse X0, XC4, XS2, XD2, XF2, XA1 i ht EN 206-1
Frostbestandig Ja
Vanninnhold 16%
Ekspansjon 0,5 - 2 %
Vann-sement forhold (VCT) < 0,4
CE-merket EN 1504-6
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående
Forpakning 20 kg sekk
1000 kg storsekk
Vannseparasjon Ingen separasjon
PR-nummer 634393