close-pop-up.svg

weber EXM 703 ekspanderende mørtel

weber

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Borehull må blåses rene for boreslam, vann og eventuell annen forurensing. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Et alternativ til forfukting for å oppnå god vedheft, er å prime underlaget med en egnet akryllateks (for eksempel weberfloor 4716 Primer). Lateksen skal danne film før utstøping av mørtelen. Ved spesielle krav til god vedheft anbefales liming med epoksy f. eks. weber Epoxylim. I forbindelse med betongskader/reparasjon må svak, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes ut fra gjeldende regler (f. eks NS 3420). Hvis rengjort armering og metallflater blir stående ubeskyttet over lengre tid, anbefales en påføring med weber REP 05 Heftbro. Riss og sprekker må utbedres.

Blanding

En sekk 25 kg weber EXM 703 helles i et kar med ca. 2,75 liter vann og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende masse fri for klumper. Det er viktig at det ikke piskes luft inn i massen. For mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårligere resultat.

Utførelse

Før utstøping lages en form som festes godt og bør ha en overhøyde på ca. 50 mm. Formen bør også ha en klaring på øvrige sider på ca. 20 mm for å ha skikkelig kontroll på utstøpingen samtidig som en får en utlufting. Massen helles/pumpes inn fra en side. En kan med fordel banke lett på formsidene for å sikre god utfylling av massen. Blanding og utstøping bør gå i ett uten avbrudd. Ved større arbeider benyttes pumpe. Ved innfesting av bolter fylles massen i borehullet og bolten føres inn i massen. Temperaturen må være minst +5 oC både konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres før utstøping. Pumpeustyr Putzmeister SP 5, Pumpeslange 50 mm, 20 m lengde, el. tilsvarende.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller weber Krympsperre påføres.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, etter SP sertifisering, CR 059 ekspanderende tørrmørtel. P-merkingen er en sertifisering av tredjepart. I sertifiseringen inngår detaljerte krav og kontroller av produktet vedrørende innhold, funksjonsegenskaper, bestandighet og fasthetsegenskaper. I sertifiseringen inngår også årlig oppfølging av produksjonens egenkontroll samt prøving i laboratorium for å verifisere at gitt krav og egenskaper er oppfylt. Følgende produkttyper har krav/tester og kan P-merkes som tørrmørtel: 
- Understøp og forankringsmørtel etter AMA Anleggning ( SE ) 
- Ekspanderende tørrmørtel 
- Ekspanderende tørrmørtel for vinterbruk 

Produktets aktuelle egenskaper og oppfylte krav fremgår av godkjenningsbevis og produktdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Anbefalt tykkelse 30-300 mm
Minimum sjikttykkelse 30 mm
Maksimum sjikttykkelse 300 mm
Blandet volum ca 10 ltr/20 kg sekk
Påføringstemperatur > 5 ºC
Brukstid 30 min.
Begynner å herde ca 4 timer
Konsistens 380-450 mm i ht SP-metode 1651
Bindemiddel Portlandsement, Cem I 42,5N MH/SR3/LA and Cem I 52,5R
Tilslag Natursand 0-4 mm
Trykkfasthet 1 døgn +20 oC: > 30 Mpa SS-EN 196-1
Trykkfasthet 28 døgn 28 døgn: +20 oC: > 60 Mpa SS-EN 196-1
Målt ved prismer 40x40x160 mm
Krymp 28 døgn < 0,8% i ht SS 13 72 15
Krymp 56 døgn < 1,0% i ht SS 13 72 15
Eksponeringsklasse X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 i ht EN 206-1
Vanntett Ja, i ht SS 137214
Luftinnhold 2–5% i ht EN 1015-7
Ekspansjon 0,5-2 % i ht SS-EN 445
Vann-sement forhold (VCT) ca 0,35
CE-merket EN 1504-6, Dop-SE 0220 i ht SP Cert 0402
P-merket CR059, Cert nr. 125701 i ht SP Cert 100
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Vannseparasjon Ingen i ht SS-EN 445
PR-nummer 317848