close-pop-up.svg

weber EXM 711 understøp fin antifrost

weber

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv må fjernes. Snø og is må fjernes fra overflaten. Borehull må blåses rene for boreslam, vann, is, snø og eventuell annen forurensing. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes. Riss og sprekker må utbedres. I forbindelse med betongskader/reparasjon må svak, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes ut fra gjeldende regler (for eksempel NS 3420).

Blanding

En 25 kg sekk weber EXM 711 Understøp fin antifrost helles i et kar med ca. 4,5 liter vann (temperert) og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende masse fri for klumper. En 20 kg sekk blandes med ca 3,6 liter vann. Det er viktig at det ikke piskes luft inn i massen. Temperaturen i ferdigblandet masse bør være 15-20 oC. Juster derfor vanntemperatur (bruk temperert vann) slik at dette oppnås, basert på tørrmørtelens temperatur. 
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Før utstøpning lages en form som festes godt og bør ha en overhøyde på ca. 50 mm. Formen bør også ha en klaring på øvrige sider på ca. 20 mm for å ha skikkelig kontroll på utstøpningen samtidig som en får en utlufting. Massen helles inn fra en side. En kan med fordel banke lett på formsidene for å sikre god utfylling av massen. Blanding og utstøpning bør gå i ett uten avbrudd. Massen har kort brukstid hvilket gjør at den ikke er egnet for pumping. Ved innfesting av bolter fylles massen i borehullet og bolten føres inn i massen. Dekk til for å beskytte mot for rask avkjøling. Vær varsom med støping mot frossent underlag. 
NB! For innfesting av galvaniserte bolter og profiler eller aluminium, se merknader under Vær oppmerksom på

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking.

Vær oppmerksom på

Brukes sementbaserte produkter til innstøping av galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes før innstøping. Ved bruk i fuktig miljø, må flatene alltid beskyttes for å unngå heftproblemer.
Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres før utstøping.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk En 25 kg sekk gir ca. 14 liter ferdig masse
Anbefalt tykkelse 10-100 mm
Vannbehov 4,5 ltr/25 kg sekk 
Ca 3,6 ltr/20 kg sekk
Brukstid Ca. 15 minutter
Konsistens Lett flytende
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-1 mm
Trykkfasthetklasse C32/40
Trykkfasthet 1 døgn +20 oC > 20 MPa
Trykkfasthet 7 døgn -10 oC > 15 MPa
Trykkfasthet 28 døgn +20 oC > 40 MPa
-10 oC > 25 MPa
Frostbestandig Ja, i ht SS 137244 (salt miljø)
Luftinnhold ca 5%
Ekspansjon Ca. 0,5-2 %
Vann-sement forhold (VCT) < 0,45
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 15588