close-pop-up.svg

weber EXM 731 elementfugemørtel

weber

Forbehandling

Ved fuging mot eller på gammel betong skal følgende iaktas: Betong med sprekker, overflatebehandling og maling fjernes med fres el.lignende. Stålglattet og andre glatte overflater rues opp. Senest dagen før fuging forvannes overflaten. Sterkt sugende underlag kan også kreve forvanning samme dag som arbeidet gjøres. Underlaget skal ved fuging være svakt sugende. Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje og membranherder samt løse partikler, slam og støv må fjernes med egnet rengjøringsmetode. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Blanding

Blanding kan gjøres med Weber blanderpumper. EXM 731 kan også blandes i tvangsblander eller med drill/visp i ca 3-5 minutt med maks 3,5 ltr vann pr 20 kg pulver for å få en tixotrop masse uten klumper. Ingen ekstra tilsetning er nødvendig.

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Fuging med EXM 731 gjøres oftest med pumpe. Mørtelen kan også påføres for hånd. Den blandede mørtelen pumpes inn i fugen og jevnes ut med en stålsparkel. Ved vertikal sammenføyning skal massen aldri vibreres. Massen siger ikke i fugen når man bruker riktig vannmengde.
Hvis fugen er åpen på begge sider, plasseres en forskaling på en av sidene før fylling. Eller man pumper fra begge sider. Etter en tid (avhengig av temperatur, luftfuktighet og andre faktorer som påvirker herdingen) fjernes forskalingen. Glatt ut massen på denne siden også enten med en stålsparkel eller filsebrett. Det er viktig at arbeidet utføres svært omhyggelig for å sikre at fugen blir fullstendig fylt og dermed unngå fare for oppsprekking. 

Observer
Fasthetsutvikling er langsom ved temperatur under 10 °C. Ved lavere temperatur enn +5 °C begynner herdeprosessen å stoppe opp. Fuging mot kalde betongoverflater skal hensyntas. Bruk oppvarmet masse og eventuelt temperert vann og beskytt fugene mot avkjøling. Mørtelen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 MPa etter ca 1-3 døgn. Ved bruk i temperatur under 0 °C anbefaler vi bruk av EXM 741 ved arbeid ned til -10 °C.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.

Vær oppmerksom på

Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes/ coates.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Sikkerhetsforskrifter

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 12 ltr/25 kg. Ca 2,1 kg/mm/m2
Vannbehov Maks 3,5 ltr/20 kg
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid 30 minutter ved +20 °C
Begynner å herde Ca 4 timer
Konsistens Tixotrop i ht SS-EN 1015-3
Bindemiddel Hurtig sement
Sementtype og -klasse CEM I 52,5R i ht EN 197-1
Tilslag Natursand 0-1 mm
Trykkfasthet 3 døgn > 30 MPa i ht EN 12390-3
Krymp 28 døgn < 1,5 ‰ etter 28 døgn og < 2,0 ‰ etter 231 døgn i ht SS 137215
Eksponeringsklasse X0, XC4, XS1, XD2, XF3, XA1 i ht EN 206-1
Resistivitet 6000Ωcm (våtlagret)
Vanntett Ja, i ht SS 137214
Luftinnhold 5-10% i ht SS-EN 1015-7
Kloridinnhold < 0,1 % av sement i ht SP-metode 0433
Ekspansjon Maks 4% i ht SS-EN 445
Vann-sement forhold (VCT) < 0,50
CE-merket EN 1504-6, DoP-SE 0226 i ht SP Cert 0402
P-merket CR059, Cert nr. 125703 i ht SP Cert 1002
Lagring Lagringstiden for sekker på innplastet pall er ca 12 måneder. Lagres tørt.
Forpakning 20 kg sekk 1000 kg storsekk
Vannseparasjon Ingen i ht SS-EN 445