close-pop-up.svg

Weber Grå Slemming

weber

Godt å vite før påføring

Avled regnvannet fra taket. Mørke flekker eller grenseoverganger i den ferdige pussen kan gjøres lysere ved lett børsting med stålbørste.

Forbehandling

Alle overflater rengjøres nøye. Løse partikler, støv, mørtelrester etc. fjernes. Underlaget kan med fordel forvannes.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt ca. 4,4-5,6 liter vann pr. sekk.

Utførelse

Weber Grå Slemming kostes på i 1-2 strøk (2 strøk utvendig), med 1 døgns herdetid mellom første og andre strøk. Weber Grå Slemming kan også trekkes på med brett i 1. sjikt og deretter kostes ut. På sokkel grunnmur bør Weber Grå Slemming trekkes opp til ca. 30-45 cm over bakkenivå.

Etterbehandling

Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Vinterhåndtering 
Ved muring ved lavere temperatur enn +5 °C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetning av Weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20 °C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. 

Pussarbeider og slemming skal ikke utføres i temperaturer under +5 °C. Beskytt mot frost til materialet har herdet ferdig. 

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber Grå Slemming aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber Grå Slemming inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 6 kg pr. m² 
(ca. 2 kg/m²/mm)
Anbefalt tykkelse 3 mm (fordelt på to sjikt)
Vannbehov Ca. 4,4-5,6 liter pr. sekk
Påføringstemperatur > +5 °C
Bindemiddel Sement
Tilslag Sand 0-0,5 mm
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 20 kg papirsekker med impregnert vannfast papir.
PR-nummer 40989