close-pop-up.svg

Weber Grunnpuss KC

weber

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Underlaget må være rent. Løse partikler, støv, slam, formolje, fett osv. må fjernes da det vil føre til dårlig heft. Lett sandblåsing eller sandvasking for å få en åpen og ru overflate bør vurderes avhengig av underlaget. Dype fuger bør etterspekkes før grunning påføres. 

Før påføring skal underlaget vannes. Ved stor uttørking og i tørt vær gjentas vanningen straks før grunningen. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Blanding

Bland med vann til lettflytende konsistens i hurtiggående blander 3 -4 minutter eller i langsomtgående blander 7-10 minutter. Benytt ca. 3-4 liter vann pr. 20 kg.

Utførelse

Påfør mørtelen for hånd eller med egnet pussprøyte (10mm dyse) eller traktpistol.
Dersom grunningen slås på for hånd skal den kostes ut. Beregn da større materialforbruk. Grunningen skal være heldekkende, skjikttykkelse 3-5 mm.

Etterbehandling

Grunningen skal ettervannes dersom neste pusspåslag ikke påføres innen neste dag. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber Grunnpuss KC på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Det skal ikke benyttes Antifrost. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weber Grunnpuss KC aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber Grunnpuss KC inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 5-8 kg/m2
Anbefalt tykkelse 3-5 mm
Vannbehov 3-4 ltr/20kg
Påføringstemperatur >5 °C
Bindemiddel Hvitsement og kalk
Sammensetning KC 10/90/350
Tilslag Natursand 0-3 mm
Trykkfasthetklasse CS IV iht. NS-EN 998-1
Lagring 12 måneder
Forpakning Sekk á 20 kg
NOBBnr. 57813942
Varenr. 5200903017
PR-nummer 639200