close-pop-up.svg

Weber Gulvavretting Fin

weber

Underlag

Betong
Betongelementer
Lettbetong (6-20 mm, flater større enn 10 m² og tykkere enn 15 mm skal armeres)
Flis/naturstein
Gulvsponplater
Bjelkelag av Leca Byggeplank

Godt å vite før påføring

Ved flersjiktslegging skal alltid priming utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer innen priming skjer og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold ved priming på nylagt avrettingsmasse: weberfloor 4716 blandes med 1 del primer og 5 deler vann. 

Ved tilskytende fukt eller der materialet langvarig kommer til å utsettes for høy fuktighet kontakt Weber innen materialvalg gjøres. Angitt minste sjikttykkelse 4 mm refererer til lokale høypunkter. Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjikttykkelse på ca. 10 mm for å oppnå et optimalt resultat.

Forberedelser

Som regel anbefales en enkel nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet utføres. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet ”punktes opp” på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. Man kan med fordel bruke weber Nivåpinner. For å ved leggingsarbeidet kompensere for lav- og høydepunktene passerer man med blandebøtten eller slangen langsommere eller raskere ved de respektive ujevnhetene. 

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan forhindre vedheften. Underlagets overflateholdfasthet bør være >0,5 N/mm² (MPa). Betongunderlag primes med weberfloor 4716 Primer som spes ut med 3 deler vann og kostes inn i underlaget. Unngå dammer. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet til weberfloor 4716. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Gulvavretting Fin. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer. Tar det mer enn 3 til 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom +10°C og +25°C. 

Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risikoen for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

Blanding

Håndlegging:  Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Gulvavretting Fin blandes med 21% vann, 4,20 liter pr 20 kg sekk. Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i min. 2 minutter.

Maskinell påføring:  Bruk Weber blandepumpe. Vannmengden stilles inn på 21% vann. Ved blanding skal massens vanninnhold alltid kontrolleres med en flytprøve. Ved riktig vanninnhold skal flytprøven være 240-255 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon. 

NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat. Overdosering av vann gir lavere holdfasthet hvilket blant annet gir en svakere overflate samt høyere krymp hvilket øker risikoen for sprekkdannelse.

Utførelse

Håndlegging:  Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg. Hell neste lengde i den foregående for å få en best mulig sammenflyt. Sjikttykkelsen kan kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i den ferske massen på gulvet. Massen bearbeides og jevnes med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. Det kan forenkle jobben om man er to personer som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut og bearbeider den på gulvet. 

Maskinell påføring:  Massen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Stilles det høye krav til planhet er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. 

Som avgrensere brukes Weber Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Massen helles fra blandebøtten og fordeles i lengder parallelt med en kortvegg. Hell neste lengde i den foregående for å få en best mulig sammenflyt. Tykkelsen kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i massen på gulvet. Massen bearbeides og jevnes med en tannet sparkel. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca 20 minutter. Det er lettest å gjøre jobben om man er to som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut på gulvet.

Vær oppmerksom på

Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som en retningslinje for bjelkelagets uttørking kan anbefalingene i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er Gulvavretting Fin beleggbar 2-14 døgn etter legging i henhold til følgende: 2 døgn opp til 10 mm tykkelse, 7 døgn opp til 20 mm tykkelse, 14 døgn opp til 30 mm tykkelse. Overflaten har da herdet tilstrekkelig for at belegg kan limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og et visst luftutbytte. Tregulv og andre typer fuktømfintelige gulvbelegg bør som regel alltid legges med egnet fuktsperre, følg lim- og beleggleverandørens anvisninger. Foreligger spesifikt krav på RF% i ferdig gulvkonstruksjon ta kontakt med Weber innen slik måling skjer. 

Gulvavretting Fin anbefales ikke som underlag for herdplastbelegg. Som underlag for herdeplastbelegg anbefales normalt Weber Gulvavretting Industri. Gulvavretting Fin anbefales som underlag for vanlige limte lamellparkettgulv og limte laminatgulv der kravet på underlagets overflatestrekkholdfasthet er minst 1,5 N/mm² (MPa). For andre typer av tregulv, f.eks. homogene tregulv inklusive kubbegulv kan større krav enn 1,5 N/mm² (MPa) overflatestrekkholdfasthet stilles til underlaget. I slike tilfeller anbefales normalt Gulvavretting Industri med en minste sjikttykkelse på 8 mm.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m² (Materialforbruk i henhold til GBR, tredjepartskontrollert av RISE)
Minimum sjikttykkelse 4 mm (6 mm på lettbetong)
Maksimum sjikttykkelse 30 mm (20 mm på lettbetong)
Vannbehov 4,2 liter pr 20 kg sekk (21% av tørrvekt)
Påføringstemperatur +10-25°C
Herdetid før belegging Beleggbar 2-14 døgn etter legging i henhold til følgende: 2 døgn opp til 10 mm tykkelse, 7 døgn opp til 20 mm tykkelse, 14 døgn opp til 30 mm tykkelse.
Herdetid før gangtrafikk Gangbar etter 2-4 timer.
Fiber Nei
Trykkfasthetklasse C25 (EN 13813)
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi >25 N/mm² (MPa) (EN 13892-2)
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 (EN 13813)
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi >7 N/mm² (MPa) (EN 13892-2)
Krymp 28 døgn <0.04 mm/m EN 13454-2
Brannklasse A2fl-s1 (EN 13501-1)
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC-klasse: RWFC250 (ved sjikttykkelse 4-30 mm) (EN 13892-7)
Overflatens hardhet Tverrgående overflatestrekkfasthet >1,5 N/mm² (MPa)
pH for herdet materiale ca. 10,5-11
Ekspansjon <0,05%
Lagring 6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.
Forpakning 20 kg sekk - 960 kg pr pall
PR-nummer 608373