close-pop-up.svg

Weber Gulvavretting Hurtig

weber

Underlag

Betong/-elementer, lettbetong, tregulv, gulvsponplater, gulvgipsplater, bjelkelag av Leca® Byggeplank, flis/naturstein, homogen PVC og flytende gulvkonstruksjoner.

Godt å vite før påføring

Ved flersjiktslegging skal priming utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer (+20°C, 50% RF) innen priming skjer og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: weberfloor 4716 Primer utspedd med 5 deler vann. Total tykkelse ved flersjiktslegging får ikke overstige maks tykkelse på produktet. Weber Gulvavretting Hurtig går utmerket å bruke med gulvvarme, både elektrisk og vannbåren. Elektrisk gulvvarme får imidlertid ikke være påslått to døgn før til en uke etter legging av avrettingsmassen (ved flislegging får elektrisk gulvvarme normalt slås på først 28 døgn etter fuging av flisene). Vannbåren gulvvarme får være påslått med omgivende temperatur ved legging av avrettingsmassen. En uke etter legging kan varmen økes gradvis til driftstemperatur. Vær imidlertid nøye med å tilse at Weber Gulvavretting Hurtig får tørke ut innen gulvbelegging skjer. Omkringliggende fukt: Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas. Angitt minste sjikttykkelse 4 mm refererer til lokale høypunkter (mindre topper). Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjikttykkelse på ca. 12 mm for å oppnå et optimalt resultat.

Forberedelser

Som regel anbefales en enkel nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet utføres. For å oppnå foreskrevne toleranser bør underlaget med hensyn til planhet, svanker og bulninger (målelengde 2 m) og retning oppfylle foreskrevne toleranser for ferdig overflate. Avviker toleransene med henhold til ujevnheter (målelengde 2 m) fra foreskrevne toleranser for ferdig overflate bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. Man kan med fordel bruke weber Nivåpinner. For å ved leggingsarbeidet kompensere for lav- og høydepunktene passerer man med blandebøtten eller slangen langsommere eller raskere ved de respektive ujevnhetene.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan forhindre vedheften. Underlagets overflateholdfasthet bør være >0,5 N/mm² (MPa). Betongunderlag primes med weberfloor 4716 Primer som spes ut med 3 deler vann og kostes inn i underlaget. Unngå dammer. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet til weberfloor 4716. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Gulvavretting Hurtig. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer. Tar det mer enn 3 til 4 timer for primeren å tørke og danne film indikerer dette at uttørkingsforholdene er for dårlige, alternativt at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom +10°C og +25°C.
Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risikoen for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

Blanding

Håndlegging:  Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). Gulvavretting Hurtig blandes med 18% vann, 3,60 liter pr 20 kg sekk. Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med drill og visp i min. 2 minutter. 

Maskinell påføring:  Bruk Weber blandepumpe. Vannmengden stilles inn på 18% vann. Ved blanding skal massens vanninnhold alltid kontrolleres med en flytprøve. Ved riktig vanninnhold skal flytprøven være 200-220 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon. NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat. Overdosering av vann gir lavere holdfasthet hvilket blant annet gir en svakere overflate samt høyere krymp hvilket øker risikoen for sprekkdannelse.

Utførelse

Håndlegging:  Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg. Hell neste lengde i den foregående for å få en best mulig sammenflyt. Sjikttykkelsen kan kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i den ferske massen på gulvet. Massen bearbeides og jevnes med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. Det kan forenkle jobben om man er to personer som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut og bearbeider den på gulvet.

Maskinell påføring:  Massen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Stilles det høye krav til planhet er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes Weber Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Legging med fall:  Reduser vannmengden slik at konsistensen på massen blir tregtflytende. Legg ut massen ved fallets høyeste punkt og la massen flyte ned mot lavpunktene. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktene mot høypunktene til massen slutter å flyte. Høye fall bygges fortrinnsvis i flere omganger med mellomliggende priming.

Etterbehandling

Ved flytende konstruksjoner bør gulvet tildekkes med gulvbelegg innen en uke alternativt primes dagen etter legging med weberfloor 4716 Primer utspedd 1:5, med 1 del primer og 5 deler vann, for å minimere risikoen for sprekkdannelse og kantreising.

Vær oppmerksom på

Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som en retningslinje for bjelkelagets uttørking kan anbefalingene i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er Gulvavretting Hurtig beleggbar 1-3 døgn etter legging i henhold til følgende: 1 døgn opp til 30 mm tykkelse, 2 døgn opp til 40 mm tykkelse, 3 døgn opp til 50 mm tykkelse. Overflaten har da herdet tilstrekkelig for at belegg kan limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og et visst luftutbytte. Tregulv og andre typer fuktømfintelige gulvbelegg bør som regel alltid legges med egnet fuktsperre. Gulvavretting Hurtig er karakterisert som selvtørkende hvilket innebærer at en tidlig overflateholdfasthet oppnås og at overskuddsvannet bindes kjemisk på sikt. Dette muliggjør tidlig legging av belegg forutsatt at RF% i underliggende konstruksjon ikke overstiger anbefalt verdi i henhold til Norsk Standard. Foreligger spesifikt krav på RF% i ferdig gulvkonstruksjon ta kontakt med Weber innen slik måling skjer. Følg lim- og beleggleverandørens anvisninger.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m² (Materialforbruk i henhold til GBR, tredjepartskontrollert av RISE)
Minimum sjikttykkelse 4 mm (6 mm på lettbetong)
Maksimum sjikttykkelse 50 mm (20 mm på lettbetong)
Vannbehov 3,6 liter pr 20 kg sekk (18% av tørrvekt)
Påføringstemperatur +10-25°C
Tørketid Gangbar etter 2-3 timer. 
Beleggbar 1-3 døgn etter legging i henhold til følgende: 1 døgn opp til 30 mm tykkelse, 2 døgn opp til 40 mm tykkelse, 3 døgn opp til 50 mm tykkelse. 
Gulvavretting Hurtig skal alltid belegges/tildekkes senest en uke etter påføring.
Herdetid før belegging 1-3 døgn etter legging i henhold til følgende: 1 døgn opp til 30 mm tykkelse, 2 døgn opp til 40 mm tykkelse, 3 døgn opp til 50 mm tykkelse.
Herdetid før gangtrafikk 2-3 timer
Fiber Ja
Trykkfasthetklasse C25 i ht EN 13813
Trykkfasthet, middelverdi 28 døgn: >6 N/mm² (MPa) i ht EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F6 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, middelklasse 28 døgn: >6 N/mm² (MPa) i ht EN 13892-2
Krymp 28 døgn <0,5 mm/m i ht EN 13454-2
Brannklasse A2fl-s1 i ht EN 13501-1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC klasse: RWFC250 (ved sjikttykkelse 4-50 mm) i ht EN 13892-7
Overflatens hardhet Tverrgående overflatestrekkfasthet: >1,0 N/mm² (MPa)
pH for herdet materiale ca. 10,5-11
Ekspansjon <0,05%
Lagring 6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.
Forpakning 20 kg sekk - 960 kg pr pall
PR-nummer 317624