close-pop-up.svg

Weber Gulvavretting Normal

weber

Underlag

Betong/-elementer, tregulv, flis/klinker, lettbetong, flytende gulvkonstruksjoner, gulvsponplater, gulvgipsplater og bjelkelag av Leca Byggeplank.

Godt å vite før påføring

Ved flersjiktslegging skal priming utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer (+20°C, 50% RF) innen priming skjer og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: weberfloor 4716 Primer utspedd med 5 deler vann. Flis/klinker: For fuktømfintlige flis/klinker, type naturstein bør RF i underlaget og Weber Gulvavretting Normal være under 90% innen belegging skjer. Weber Gulvavretting Normal går utmerket å bruke med gulvvarme, både elektrisk og vannbåren. Elektrisk gulvvarme får imidlertid ikke være påslått to døgn før til en uke etter legging av avrettingsmassen (ved flislegging får elektrisk gulvvarme normalt slås på først 28 døgn etter fuging av flisene). Vannbåren gulvvarme får være påslått med omgivende temperatur ved legging av avrettingsmassen. En uke etter legging kan varmen økes gradvis til driftstemperatur. Vær imidlertid nøye med å tilse at Weber Gulvavretting Normal får tørke ut innen gulvbelegging skjer. Omkringliggende fukt: Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas. Angitt minste sjikttykkelse 5 mm refererer til lokale høypunkter (mindre topper). Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjikttykkelse på ca. 12 mm for å oppnå et optimalt resultat.

Forberedelser

Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet ”punktes opp” og høydene markeres med f.eks. Weber Nivåpinner. Forbered underlaget med mekanisk rengjøring, støvsuging og tetting. Avgrens leggingsetapper med Weber Stengelist. Sluk og avløp må tildekkes og avgrenses. Vær nøye med å tette underlaget før legging av Weber Gulvavretting Normal. Tetting kan skje med f.eks. weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Tetting av gjennomføringer og langs vegger kan skje med f.eks. akryl-/lateksmasse.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør være >0,5 N/mm2 (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Betongunderlag primes med weberfloor 4716 utspedd med 3 deler vann. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for primeren. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Weber Gulvavretting Nornal. Med hensyn til primerens filmdannelse og avrettingsmassens herding skal underlagets temperatur ikke understige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Ved flytende konstruksjoner anbefales det at Weber Fiberduk brukes som glidesjikt. Alternativt kan en plastfolie brukes. Minste overlapp er 200 mm mellom radene. Weber Kantlist monteres langs vegger og gjennomføringer. Fiberduken/plastfolien brettes opp mot kantlisten på veggen for å hindre gjennomrenning.

Blanding

Håndlegging:  Blanding gjøres med drill og visp (propell- eller turbinvisp) i en blandebøtte. Weber Gulvavretting Normal blandes med ca 4,2 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først vannet i blandekaret, tilsett deretter pulveret. Bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri, lettflytende masse. Blandingstiden er min. 2 minutter. 

Maskinlegging:  Ved maskinlegging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på maks. 21% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flytprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flytprøven ifølge Weber standard (flytring 68x35 mm) være 220-230 mm. Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. 

Ved legging av fall kan vannmengden reduseres noe.

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. 

Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Utførelse

Håndlegging:  Ved utlegging helles avrettingsmassen ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides lett med egnet verktøy avhengig av tykkelsen, for eksempel tannsparkel, piggrulle eller disser for å oppnå en plan overflate. Tykkelsen kan kontrolleres ved å stikke en tommestokk ned i massen på gulvet. Ved romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter. Det er lettest å gjøre jobben om man er to som jobber sammen, en som blander og en som heller massen ut på gulvet. 

Maskinell legging:  Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med egnet verktøy avhengig av tykkelsen, for eksempel tannsparkel, piggrulle eller disser, for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uten særskilt avgrensning. Til avgrensing benyttes Webers stengelister. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. 

Legging av fall:  Reduser vannmengden så at konsistensen blir tregtflytende. Legg ut avrettingsmassen ved fallets høyeste punkt og la massen renne ned mot lavpunktet. Bruk en flatsparkel og trekk opp overskudd av masse ved lavpunktet mot høypunktet til massen slutter å flyte. Høye fall egner det seg å bygge opp i flere omganger med priming i mellom.

Etterbehandling

På Weber Gulvavretting Normal skal tørke 1 uke pr cm tykkelse før man legger belegg.

Vær oppmerksom på

Betongunderlag bør alltid avrettes innen gulvbelegging skjer for å forsikre at liming skjer mot et lavalkalisk underlag. På nystøpt betong som ofte er tett anbefaler vi minst 10 mm avretting for å skape et lavalkalisk underlag som kan absorbere limets fukt. På gammel betong anbefales et sjikt på minst 5 mm.

Om Weber Gulvavretting Normal legges som flytende konstruksjon (på f.eks. Weber Fiberduk eller plastfolie) anbefales det å prime med weberfloor 4716 utspedd 1:5, primer:vann som påføres dagen etter legging av avrettingsmassen. Ved lengre åpentider øker ellers risikoen for kantreisning og sprekkdannelser. Ved høyere temperatur og lavere RF øker risikoen og omvendt. Skulle kantreisning oppstå anbefales det at det legges en plastfolie på avrettingsmassen for at fuktprofilen i avrettingsmassen skal utjevnes og kantreisningen dermed går tilbake.

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys i 3 dager etter legging. Unngå bruk av avfukter i 3 dager etter legging.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17 kg/m²
Minimum sjikttykkelse 5 mm
Maksimum sjikttykkelse 50 mm
Vannbehov 4,2 liter pr 20 kg sekk (21%). Vannmengden kan reduseres ved fallbygging i eksempelvis våtrom
Påføringstemperatur +10-25°C
Tørketid Weber Gulvavretting Normal er gangbar etter ca. 3 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfingerregel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag tar det ca. 1-5 uker for Weber Gulvavretting Normal å tørke ned til 85% RF og dermed bli beleggbar. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF samt et visst luftombytte. Tregulv og andre fuktømfintlige belegg bør som regel alltid belegges med en egnet fuktsperre, følg beleggleverandørens anvisninger. Foreligger spesifikke krav til RF % i ferdig gulvkonstruksjon innen belegging skjer, kontakt Weber før materialvalg tas.
Herdetid før belegging 1-5 uker
Herdetid før gangtrafikk 3 timer
Trykkfasthet C20 i ht EN 13813.
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 26 N/mm² (MPa) i ht EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F5 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 6 N/mm² (MPa) i ht EN 138922
Strekkfasthet Tverrgående strekkfasthet: >1,0 N/mm2 (MPa)
Krymp 28 døgn <0.04 mm/m i ht EN 134542
Brannklasse A2fl-s1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC klasse: RWFC250 (ved sjikttykkelse 5-50 mm) i ht EN 13892-7
pH i herdet materiale ca 11
Lagring 6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.
PR-nummer 323827