close-pop-up.svg

Weber Hvit Slemming

weber

Godt å vite før påføring

Avled regnvannet fra taket. Pass på at pussen tørker jevnt.

Forbehandling

Alle overflater rengjøres nøye. Løse partikler, støv, mørtelrester etc. fjernes. Underlaget kan med fordel forvannes.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt ca. 4,4-5,6 liter vann pr. sekk.

Utførelse

Weber Hvit Slemming kostes på i 1-2 strøk (2 strøk utvendig), med 1 døgns herdetid mellom første og andre strøk. Weber Hvit Slemming kan også trekkes på med brett i 1. sjikt og deretter kostes ut. På sokkel grunnmur bør Weber Hvit Slemming trekkes opp til ca. 30-45 cm over bakkenivå.

Etterbehandling

Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

VINTERHÅNDTERING 
Ved muring ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetning av weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. 
Pussarbeider og slemming skal ikke utføres i temperaturer under +5oC. Beskytt mot frost til materialet har herdet ferdig. 
Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber Hvit Slemming aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber Hvit Slemming inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet 

Miljøgifter A20 (MAT 1): 
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet, se glava.no - Dokumentasjon - Sertifikat - Weber

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 6 kg pr. m² 
(ca. 2 kg/m²/mm)
Anbefalt tykkelse 3 mm (fordelt på to sjikt)
Vannbehov Ca. 4,4-5,6 liter pr. sekk
Påføringstemperatur > +5°C
Bindemiddel Hvit Portlandsement
Tilslag Dolomitt 0-0,5 mm
Farge Hvit
Lagring 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning Weber Hvit Slemming leveres i 20 kg sekk.
PR-nummer 40990