close-pop-up.svg

Weber Injeksjonsepoxy

weber

Godt å vite før påføring

Pumper og utstyr rengjøres med tynner umiddelbart etter bruk. Pumpeutstyret bør gjennomspyles flere ganger.

Utførelse

Vurdering av skadene: Før injisering bør årsaken til sprekkdannelsene, ”bom” eller brudd klarlegges best mulig. Det bør tas hensyn til sprekkenes dybde, bredde, eventuelle bevegelser, betongens kvalitet, forurensninger, vanngjennomgang i sprekkdannelsen m.m. NB! Uten fastlegging av årsak vil ofte injiseringsarbeidet være forgjeves. 

A. RISS OG SPREKKDANNELSER
1. Forarbeid/forsegling: Injeksjonsnipler limes på langs sprekkdannelsen med 20-60 cm avstand. (Kobberrør/plastslangebiter med diameter 5-6 mm kan også anvendes.) Det øvrige av sprekkdannelsen sparkles deretter omhyggelig igjen (langs sprekkene og rundt niplene) slik at betongflaten blir fullstendig forseglet. 
NB! Sprekkdannelsen bør forsegles fra begge sider der dette er mulig da epoksyer har en svært god inntregningsevne (kapilær effekt) som gjør at injiseringsvæsken vil søke korteste vei ut. Ved tilfeller med dårlig betong eller der hvor høyt injiseringstrykk er nødvendig må det bores huller for niplene og skjæres et V-formet spor for sparkling av sprekkdannelsene. Sprekkdannnelsene støvsuges deretter grundig slik at boreslam ikke tetter finere riss og sprekker (hårrørs-sprekker). Som sparkel benyttes hurtigherdende sement.
NB! Sparkelen må være herdet natten over før injiseringsarbeidet igangsettes! 

2. Blanding:
Materialene bør ha en temperatur før blanding på min. 15oC. Komponent B (herder) tilsettes og blandes godt (3-4 min.) i Komponent A (harpiks).
NB! Blanding foretas umiddelbart før bruk ved hjelp av mekanisk blanding, f.eks.drill påmontert røreverk. Ved større arbeider bør det benyttes to-komponent pumper som blander automatisk i takt med pumpingen. 

3. Injisering: Ved injeksjon av riss og sprekkdannelser igangsettes pumpingen alltid ved laveste nippel. weber injeksjonsepoxy presses inn under trykk til den kommer ut ved nærmeste nippel. Injiseringen skjer så fortløpende fra denne nippel til neste osv. inntil hele sprekken er fylt med injiseringsvæske. Deretter settes væsken under trykk for å sikre at sprekken fylles/opprettholdes fylt. (Normalt opereres det med injiseringstrykk fra 1-5 bar, men det er heller ikke uvanlig med trykk opp mot 10-15.) 

B. ”BOM” OG SVINNRISS I GULVPUSS/PÅSTØP 
1. Forarbeid: Ved reparasjon av ”bom” og svinnriss i gulvpuss (påstøp) kan injiseringsarbeidet utføres uten feste av nipler og gjensparkling av sprekkdannelsene. Det må imidlertid bores en rekke hull (5-6 mm) i pussen slik at hele heftbruddet (”bom-arealet”) kan nås. 

2. Blanding: Tilsvarende under pkt. A ”Riss og sprekkdannelser”. 

3. Injisering: Injiseringsarbeidet utføres ved å holde et konisk munnstykke (tettsittende rør), alternativt en ekspanderende injeksjonsstav, tettsittende ned i hvert av borehullene. weber Injeksjonsepoxy pumpes deretter ned i et av borehullene til den kommer opp ved neste hull. Injiseringen skjer så fortløpende fra dette hull til nest osv. inntil hele heftbruddet (”bom-arealet”) er fylt med injiseringsvæske. Borehullene tettes med twist eller lignende etter hvert som arbeidet skrider frem.
NB! Ved injisering av ”bom” og svinnriss er det viktig at det ikke opereres med for stort pumpetrykk slik at heftbruddet sprer seg!

Sikkerhetsforskrifter

Weber Injeksjonsepoxy inneholder epoksyharpiks. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. Weber Injeksjonsepoxy inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad. 

Vernetiltak: Det skal benyttes hansker, vernedress og briller ved arbeid med epoksyherdeplast. Ved eventuell hudkontakt vask med såpe og varmkt vann. Får man epoksy i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Påføringstemperatur > 5°C
Brukstid Ved 20°C ca. 70 minutter. Ved 10°C ca. 160 minutter. Ved 5°C ca. 320 minutter
Herdetid v/20°C: ca. 7 døgn, v/10°C: ca. 16 døgn, v/5°C: ca 28 døgn
Konsistens Tyntflytende væske
Elastisitetsmodul (E-modul) 2500 MPa NBI 66/73
Densitet 1070 kg/m³
Viskositet v/20°C: 100-150 mPas, v/10°C: 800-1000 mPas, v/5°C: 5000-6000 mPas
Farge Komp. A: Grønn, transparent. Komp. B: Klar, transparent
Lagring Weber Injeksjonsepoxy kan lagres minst 24 måneder.
PR-nummer Komp. A 86054, komp. B 8605