close-pop-up.svg

Weber Murmørtel M5

weber

Forbehandling

Alle flater må være rene og frie for løse partikler, slam, sot, fett osv. som kan redusere vedheft. Weber Murmørtel M5 må ikke benyttes mot frosset underlag, evt. snø og is må fjernes fra overflaten. Før pussing må større ujevnheter, sår og dårlig fylte fuger utbedres og gis tilstrekkelig herdetid.

Blanding

Weber Murmørtel M5 blandes maskinelt ca. 3-8 minutter.
Vannforbruk 3,8-4,0 liter pr. 25 kg sekk.
Vannforbruk ved bruk av Leca Basic Mørtelkasse: ca. 4,2 liter/sekk.
Anbefalt blandingsutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp.

Utførelse

MURING AV LECA 
Leca Basic: Tilpass konsistensen for bruk med Leca Basic Mørtelkasse. Fyll mørtelen opp i kassen med en konsistens slik at den flyter ut av kassen uten at den renner av blokken. Trekk mørtelkassen slik at det blir to jevne strenger i hele blokkens/murverkets lengde. Fyll kassen med mer mørtel før den er helt tom for å oppnå en så jevn streng som mulig. 
Øvrige Leca blokker: Bland mørtelen til normal murmørtelkonsistens. Mørtelen legges på med skje ved muring på tradisjonell måte. 
Muring av tegl: Mørtelen er tilpasset tegl med middels minuttsug. For å oppnå best mulig resultat:
• Hold vannmengde og bladningstid konstant.
• Bruk jevnt sugende teglstein.
• Bruk riktig konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten.
• Mur med fylte, komprimerte fuger.
• Mørtel som har begynt å herde, må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeideligheten.
• Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativ tørr.
• Beskytt ferdig murverk mot nedbør, frost, sterkt solskinn og vind de første dagene etter muring. 

PUSSING 
Grunning: Sugende underlag må forvannes. Mørtelen kastes eller sprøytes på i 3-5 mm tykkelse og kostes grovt ut. Grunning skal tørke 1-3 døgn før grovpuss påføres.
Grovpuss: Pussen påføres ved påkast med skje eller sprøytes med egnet pussprøyte. Kan eventuelt også trekkes på med brett. Anbefalt pusstykkelse er 10-15 mm pr. påkast. Pussen kan bearbeides til ønsket ferdig flate eller påføres sluttpuss. Grovpussen må herde tilstrekkelig før videre behandling. 
Pumpe- og sprøyteutstyr: Velegnet utstyr for pumping av denne mørtel vil være f eks M-tec Duo-mix eller lignende. Ved sprøyting anbefales egnet pumpe og sprøytepistol med 16 - 18 mm munnstykke.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes de første dagene etter påføring. Nypussede flater må beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Nypussede flater må også beskyttes mot frost inntil mørtelen har fått tilstrekkelig styrke.

Vær oppmerksom på

VINTERHÅNDTERING 
Muring: Ved lavere temperatur enn +5°C eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan weber Murmørtel M5 tilsettes weber Antifrost for å senke frysepunktet. Dette beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under +5°C. Vær oppmerksom på at tilsetting av weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. Utgangstemperaturen på ferdigblandet mørtel bør være ca. +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. 
Pussing: Ved pussarbeider må temperaturen være over +5°C inntil pussen har fått tilstrekkelig styrke. Dette gjelder både i underlaget og i luften. Ved arbeid vinterstid må flatene dekkes til og holdes oppvarmet. Mørtelen må ikke tilsettes weber Antifrost i forbindelse med pussarbeider da det kan øke faren for saltutslag. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber Murmørtel M5 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber Murmørtel M5 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk gir ca. 14 liter mørtel. 
Teglmuring NF: ca. 70 kg/m² 
Leca muring: ca. 13 kg/m² (mørtelkasse) 
Pussing: ca. 18 kg/m² ved 10 mm tykkelse
Maksimum sjikttykkelse Maks. 15 mm/påslag pr. dag
Vannbehov Til muring: ca. 3,8-4,0 liter pr. 25 kg sekk 
Ved bruk av mørtelkasse og ved pussing: ca. 4,2 liter/sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Bindemiddel Sement og hydratkalk
Sementtype og -klasse Mørtelklasse: M5 (NS-EN 998-2)
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthet 28 døgn > 5 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 2,2 MPa
Brannklasse A1 (NS-EN 13501-1)
Frostbestandig Ja
Luftinnhold 15 - 24%
Lagring 12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold. Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.
Forpakning 25 kg sekk (Ski): NOBBnr. 55244204, varenr. 5200854261
25 kg sekk (Trondheim): NOBBnr. 46030002, varenr. 5200631518
500 kg storsekk: NOBBnr. 46178326, varenr. 5200631520
1000 kg storsekk: NOBBnr. 46178334, varenr. 5200631519
Bulk: NOBBnr. 46583524, varenr. 5200639132
PR-nummer 92182