close-pop-up.svg

Weber Naturstensmørtel

weber

Godt å vite før påføring

Benyttes i temperaturer over +5°C. Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft.

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru og opphugd med eksponert fast betong uten sementhinne, og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Forvanning kan med fordel gjøres fra 24 timer før støpearbeidet starter, slik at overflate er matt fuktig.

Blanding

Blanding kan gjøres med tvangsblander eller med drill/visp i ca 2-5 minutt med ca 3,75 ltr vann pr 25 kg pulver for å få en homogen tiksotropisk konsistens (murmørtelkonsistens/kremaktig) uten klumper. Ingen ekstra tilsetning er nødvendig. 
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Brukt som murmørtel: Påføres med murskje. Skiferstav og naturstein mures på vanlig måte der skifer/naturstein settes i fersk mørtel. Fuge bearbeides etter ønsket metode avhengig av ønsket utseende. Normalt fjernes overskytende/overhengende mørtel som stikker utenfor vegglivet umiddelbart. Bearbeiding av fuge gjøres normalt når mørtel har stivnet litt. Søl på naturstensoverflate fjernes umiddelbart med vann og svamp. 

Brukt som lim: Påføres på underlag og skifer justeres i riktig høyde normalt ved å banke på plass med gummiklubbe. Det er viktig å legge på nok lim slik at det blir full dekning under hellen. Dersom lim kommer opp i fuger, skrapes dette umiddelbart bort, og søl på heller vaskes med svamp og vann. Skifergulv fuges med weber Skiferfug/ color rapid etter 2-3 dager. 

MERK! Benyttes i temperaturer over +5°C. Gulvet bør ligge 1-2 døgn før lett trafikk. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Avfallshåndtering 
Forpakning og restprodukt. Tom sekk sorteres som restavfall.
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk, alternativt under: Rester av pulver er klassifisert som farlig avfall.
Vått produkt: La herde til fyllmasse.
Herdet produkt: Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk ca 2,1 kg/mm/m2. Ca. 12 liter/25 kg sekk
Anbefalt tykkelse 10-30 mm
Minimum sjikttykkelse 10 mm
Maksimum sjikttykkelse 30 mm
Vannbehov Ca 3,75 l/25 kg
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid Ca. 2 timer ved +20 °C
Fiber Nei
Tilslag Natursand 0-1 mm
Trykkfasthet 1 døgn Ca. 3 MPa ved +20 °C
Trykkfasthet 7 døgn Ca. 10 MPa ved +20 °C
Trykkfasthet 28 døgn Ca. 15 MPa ved +20 °C
Vanninnhold 15%
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk og 1000 kg storsekk
PR-nummer 120135