close-pop-up.svg

weber REP 931 reparasjonsmørtel

weber

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongoverflaten være ru og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Fett og olje må fjernes. Tilpass konsistens til støpearbeidet. Rep 931 skal benyttes innen 30 min.

Blanding

En sekk 25 kg weber REP 931 helles i et kar med ca. 3,6 liter vann og blandes maskinelt i 5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende masse fri for klumper. For mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårligere resultat.

Utførelse

Støping i forskaling: Fyll formene. Ved større tykkelser bør det komprimeres med vibrator for hvert sjikt på ca 30 cm. For horisontal støp anvendes vibrobrygge.

Gulvavretting/påstøp: Påfør weber REP 05 Betoheft på en oppruet forvannet overflate. Rep 931 påføres vått-i-vått med REP 05 Betoheft. Ved spesielle krav til god vedheft og ved slette betongoverflater anbefales liming med epoxy f.eks. weber Epoxylim. I forbindelse med betongskader/reparasjon må svak, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes ut fra gjeldende regler (f. eks NS 3420). Hvis rengjort armering og metallflater blir stående ubeskyttet over lengre tid, anbefales en påføring med weber REP 05 Heftbro. Riss og sprekker må utbedres.

REP 931 kan også legges uten vedheft til underlaget. Da må betongen armeres. Sjikttykkelse bør være over 50 mm. Viktig med rask egnet etterbehandling/tildekking av støpemassen for å hindre kantreisning og rissdannelse.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5 oC stopper fasthetsutviklingen. Støp mot kalde betongoverflater må kontrolleres. Benytt varm betong og tildekk mot kulde. Betongen får ikke utsettes for frost innen en fasthet på 5 MPa er oppnådd, normalt innen 1-3 dager avhengig av temperatur.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Materialforbruk En 20 kg sekk weber REP 931 gir ca. 10 liter ferdig masse.
Ca 2 kg/m2/mm
Vannbehov Ca 2,9 l/ 20 kg
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid ca. 30 minutter
Begynner å herde ca. 4 timer ved +20 °C
Bindemiddel Anleggssement
Sementtype og -klasse Cem I 42,5 N MH/SR3/LA i ht EN 197-1
Tilslag Natursand 0-4 mm
Vedheftstyrke 28 døgn > 2 MPa i ht EN 1542
Trykkfasthetklasse C40/50
Trykkfasthet 1 døgn +20 oC: > 20 MPa
Trykkfasthet 7 døgn +20 oC: > 40 MPa
Trykkfasthet 28 døgn +20 oC: > 50 MPa Målt ved kuber 150 mm, vannlagret, EN 206
Eksponeringsklasse XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 i ht EN 206-1
Reparasjonsklasse R4
Resistivitet Ca 408 Ohm, 9970 Ωcm, våtlagret
Frostbestandig Ja, i ht SS 13 72 44 (salt miljø)
Elastisitetsmodul (E-modul) ca 12 Gpa i ht EN 13 412
Vanntett Ja, i ht SS 137214
Luftinnhold Ca 7% i ht EN 1510-7
Densitet 2000 kg/m³
Vann-sement forhold (VCT) ca 0,4
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk 1000 kg storsekk
PR-nummer 321858