close-pop-up.svg

weber REP flow betongflyt

weber

Underlag

Betong: Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere heftevnen. Overflatefasthet på underlaget bør være minst 1 MPa. 

Flytende gulv: Weber REP Flow lagt på isolasjon eller ikke-bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Benytt armeringsstoler så nettet holdes i riktig posisjon. Minimum sjikttykkelse for armert flytende gulv er 40 mm.

Forbehandling

Løse, porøse og fettholdig forurensninger, betong med sprekker, sementhud og maling fjernes med blastring, betongfres, grovsliping eller lignende. Stålglattet eller andre harde og glatte betongoverflater rues opp. Armeringsstål og andre innstøpingsdetaljer rengjøres mekanisk for betongrester og rust/korrosjon med sandblåsing, blastring eventuelt stålbørsting til blankt stål SA 2.0/2.5. Tilgrensende overflater som skal behandles må være fri for sprekker, smuss eller dårlig betong. Fjerning av dårlig betong må gjøres forsiktig for å unngå å forårsake mer skade. Kant mot overflate en skal reparere mot må ikke gå helt ned mot 0 mm. Forvanning bør starte ett døgn innen påføring. 

Underlaget kan primes med weberfloor 4716 primer, weber REP 05 Betoheft eller Weber Epoxylim, alternativt kun forvannes før belegging med REP Flow Betongflyt. På glatte, tette og harde betongunderlag anbefales en mekanisk forbehandling f.eks: blastring, fresing eller grovsliping. 

Med weber floor 4716 primer: Primingen blandes i forholdet 1:5 og arbeides ned i underlaget med kost. Primeren skal ha tørket og dannet film før utleggingen av Weber REP Flow Betongflyt skjer, unnvik at det dannes dammer med primer. Underlagets temperatur ved priming bør overstige +8°C. På veldig sugende underlag bør det primes to ganger. Første sjikt primer i forholdet 1:5 primer: vann og kostes godt ned i underlaget. Andre primer lag i forholdet 1:4 primer:vann. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging. 

Med weber REP 05 betoheft: Betongunderlaget forvannes 24 timer før til en matt fuktig overflate (ikke stående vann skal være synlig ved påføring). Deretter slemmes overflaten med weber REP 05 betoheft. REP Flow Betongflyt påføres deretter før slemmingen har tørket (vått- vått prinsippet ). Underlagets temperatur bør overstige +8°C 

Med weber Epoxylim: Betongunderlaget skal være tørt og rengjort før påføring. Epoxylimet påføres normalt med rull eller kost i et heldekkende sjikt vått-i-vått med påføring av REP Flow Betongflyt. Epoxylimet skal fortsatt være vått og klebrig ved utlegging. Underlagets temperatur bør overstige +8°C 

Med kun forvanning: Underlaget skal mekanisk forbehandles med fres eller blastring og ha en ru opphuggen overflate fri for sementhud. Betongunderlaget forvannes fra 24-36 timer før påføring til en matt fuktig overflate som fortsatt er sugende. Ved utlegging får ikke frittstående vann være synlig. 
OBS: Kun forvanning kan medføre større risiko for poredannelse i overflaten. Underlagets temperatur bør overstige +8°C. Denne løsningen er egnet ved f.eks betongrehabilitering med katodisk beskyttelse.

Blanding

Håndlegging: Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3- sekker (passelig volum 75-100 liter). Weber REP Flow betongflyt blandes med 2,8 - 3,0 liter vann pr. 20 kg sekk (14-15 %). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter weber REP Flow. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet, og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid 3-4 minutter). 

Maskinell påføring: Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 14-15 % vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flyteprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ligge i intervallet 160-190 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og ikke separerer. 
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Håndlegging: Ved utlegging helles Weber REP Flow betongflyt over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallelt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en wobbler for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter. 

Maskinell påføring: Weber REP Flow pumpes ut på underlaget i lengder på maksimum 10 meter. Hver ny lengde legges i den foregående vått i vått med en overlapp på ca. 5 cm så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten med en wobbler/ lett betong-disser/ avretter for å oppnå en plan overflate. Bruk wobbleren i samme retning som slangeføringen for å unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Utleggingsbredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Bredden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv med stor planhet, er det spesielt viktig at utleggingsbredden er liten og at det benyttes weber høydemarkører. Som avgrensing brukes weberfloor 4965 Stengelist. 

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Etterbehandling

Forhindre direkte sollys og/ eller luftdrag/ vind under og etter påføring de første døgnene for å hindre krympesprekker. Dekk til med plastfolie eller Weber Krympsperre ved risiko for hurtig uttørking. Weber Krympsperre påføres tidligst når overflaten er gangbar, senest ett døgn etter utlegging.

Belegg

Weber REP Flow er ferdig for trafikkbelasting uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende impregnerings- eller herdeplast, lakk/ malingsystem. Ved bruk av vannbaserte systemer, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring. Normalt kan overflaten belegges med herdeplast etter noen dager hvis det er brukt minimum vanntilsetning med gode herdeforhold. Overflaten bør alltid grovslipes eller blastres før belegging.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer under +5 °C avtar fasthetsutviklingen. Ved utlegging på kalde betongoverflater må dette beaktes og om mulig varme opp material og overflate/rom før påføring. Ved lavere temperaturer de nærmeste døgnene frarådes påføring hvis en ikke gjør tiltak med innkledning og oppvarming. Anbefalt minimumstemperatur er +8 °C for å sikre et optimalt resultat. Ved lave temperaturer vil en kunne få dårligere separering av massen under utlegging som kan gi et svakt topplag. Betongen får ikke utsettes for frost før den har oppnådd fasthet på 5 MPa, normalt etter 1-3 døgn avhengig av temperatur og værforhold.
Sterkt nedkjølt material kan medføre fare for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet, forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
Irriterende – inneholder sement. 
For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Avfallshåndtering
forpakning og restprodukt 

Tom sekk sorteres som restavfall. 
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk.
Vått produkt: La herde til fyllmasse. 
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 10 mm = 20 kg/m² 
50 mm = 100 kg/m²
Anbefalt tykkelse 20-50 mm
Minimum sjikttykkelse 10 mm
Maksimum sjikttykkelse 80 mm
Vannbehov Ca 2,8-3,0 liter/20 kg pulver
Påføringstemperatur +8-25°C
Brukstid ca 20 minutt ved + 20°C
Herdetid Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med Weber Krympsperre for å unngå rask uttørking. Weber Krympsperre påføres når massen er gangbar.
Herdetid før belegging Ca 2-7 døgn ved + 20°C ( avhengig av temperatur, værforhold og vanntilsetning og tykkelse )
Herdetid før gangtrafikk Ca 8-12 timer ved + 20°C
Herdetid før forsiktig belastning Ca 1 døgn ved + 20°C
Herdetid før full belastning Ca 7 døgn ved + 20°C
Konsistens Flytende. Flytmål: 160-190 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring).
Bindemiddel Portlandsement
Sementtype og -klasse Cem I 42,5N MH/SR3/LA og Cem I 52,5 R etter EN 197-1
Fiber Ja. Polypropylenfiber
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthetklasse B35, NS EN 206-1
Trykkfasthet 1 døgn > 10 MPa ved +20 °C NS EN 12390-3
Trykkfasthet 3 døgn > 25 MPa ved +20 °C NS EN 12390-3
Trykkfasthet 7 døgn > 30 MPa ved +20 °C NS EN 12390-3
Trykkfasthet 28 døgn > 45 MPa ved +20 °C NS EN 12390-3
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 i ht NS-EN 13813
Krymp 28 døgn < 0,50 mm/m. NS-EN 13454-2
Eksponeringsklasse XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 etter EN 206-1
Reparasjonsklasse R3
Resistivitet 116 Ohm m
Frostbestandig God, etter SS 13 72 44 IA
Vanninnhold Ca 14-15%
pH i herdet materiale 12
Densitet Ca. 2050 kg/m³
Vann-sement forhold (VCT) V/C-tall 0,39 ved 14,5% vann, V/C-tall 0,407 ved 15% vann
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 20 kg sekk, 48 sekker/960 kg pr pall
1000 kg storsekk
Bulk
PR-nummer 634201