close-pop-up.svg

weber silco paint

weber

Underlag

Underlaget må være gjennomherdet, tørt og fritt for støv, sot og fete forurensninger. Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling.

Godt å vite før påføring

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene eller sparkelrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

NB! Regntak skal alltid benyttes. Dekk til avgrensede bygningsdeler nøye. Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Det skal ikke males hvis det er fare for temperaturer under +5°C i underlag/omgivelser uten vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N.

Forbehandling

weberbase 261 Fiberpuss skal ikke forbehandles. Ved påføring på andre mineralske underlag (KC- og sementbaserte) anbefales hydrofobering med weberprim Silikongrunn. Det er også fordelaktig å grunne med weberprim Silikongrunn før maling på gamle organiske malinger. Meget glatt/slett betong kan sandblåses lett for å få en ru overflate.

Blanding

weber silco paint er klar til bruk. Eventuell grunning og første strøk kan spes med maks. 10% vann (1,5 liter/spann). Siste strøk må maks. spes med 5% vann (0,75 liter/spann). Rør nøye om før bruk.

Utførelse

weber silco paint påføres tynt og jevnt med rulle, pensel eller egnet sprøyteutstyr. Påfør alltid i minst 2 strøk til anbefalt forbruk for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt ferdigmalte overflater mot regn til malingen har herdet, normalt 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5°C eller overstige +30°C. Mal ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet. Beskytt alt som ikke skal males mot søl. Tørketid ved +20°C er ca. 12 timer. Lavere temperatur eller høyere luftfuktighet forlenger denne tiden.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Avhengig av underlag, dets struktur og sugeevne: 
1 strøk: 0,2-0,3 kg pr. m² 
2 strøk: 0,4-0,6 kg pr. m²
Påføringstemperatur Må ikke påføres ved temperatur under +5°C.
Ventetid mellom påføringer 12 timer
Vanndamp diffusjonsmotstand Sd < 0,1 m
Fyllingskapasitet 99% dekningsgrad
Volumvekt for vått materiale 1,5 kg/dm³
Lagring weber silco paint må lagres frostfritt, helst ved temperatur +5-+30 oC. Kan lagres i uåpnet emballasje i 12 måneder.
PR-nummer 306984