close-pop-up.svg

Weber Sparkel

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy og eventuelt søl rengjøres med vann før sparkelen har tørket. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for støv og løse partikler. Glatte og/eller malte flater slipes. Store ujevnheter i underlaget utbedres med egnet mørtel i forkant av sparklingsarbeidet.

Blanding

Weber Sparkel kommer ferdigblandet og bør kun røres lett opp før den er klar til bruk.

Utførelse

Weber Sparkel påføres med stålsparkel eller stålbrett på tørre, rengjorte flater. Påfør sparkel i 2 heldekkende sjikt for total tykkelse 3-5 mm. Maks sjikttykkelse er 5 mm. 

Ved sparkling på murverk anbefales det å legge inn forsterkning av webertherm 117 Armeringsnett over hjørnene ved vindus- og døråpninger.
Klipp ut nettbiter på størrelse ca. 30x45 cm og monter disse på skrå (45 grader) over åpningene.

Til forsterkning og oppretting av utvendige hjørner brukes Weber Hjørneprofil Sparkel. Påfør Weber Sparkel på hjørnet og press inn hjørneprofil slik at denne limes til underlaget med hjelp av sparkelen. Hjørneprofilen har målene 50x50x2500 mm og er tilpasset 4 mm tykkelse på sparkelen. 

Tips: På Leca kan man i forkant av de heldekkende sjiktene med fordel gjøre en skrapesparkling (kun porefylling). Dette gir en raskere tørk og bedre fremdrift for videre arbeid. Sparkelen skal ikke påføres når rom- og overflatetemperaturen er under +5°C eller over +30°C.

Kvalitetskontroll

Weber Sparkel produseres og testes etter norsk og europeisk standard NS-EN 15824

Miljøinformasjon

Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering. Rengjort emballasjen kan gjenvinnes og sendes til gjenvinningsstasjon eller til lokalt resirkuleringsanlegg. 

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Helsparkling ved 1 mm tykkelse ca. 1 liter/m².
Kornstørrelse Maks 0,2 mm
Maksimum sjikttykkelse 5 mm
Tørketid Ca. 6 timer ved 20°C og 65% RH.Tynne lag, høy temperatur, lav fuktighet og god ventilasjon vil gi kortere tørketid. Underlaget vil også påvirke tørketiden.
Bindemiddel Co-polymer
Fyllstoff Lettfiller og hvit dolomitt
Vedheftstyrke Ca 1,0 MPa på betong
Brannklasse B-s1, d0
pH i herdet materiale Ca. 9
Farge Lys grå
Lagring Minst 12 måneder i original, uåpnet emballaje. Må lagres frostfritt.