close-pop-up.svg

Weber Sprøytebetong V B35 M40

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Blanding

Betongen blandes med rent vann. Anbefalt vannmengde er maks 10,8%. Ca 2,7 liter pr. 25 kg sekk og 108 liter pr 1000 kg sekk. 

Det benyttes generelt minst mulig vann. 

Akselerator kan tilsettes i munnstykke. 

Blandeutstyr: Tvangsblander eller automixer/tvangsmixer.

Utførelse

Mørtelen pumpes med en skru eller stempelpumpe. Påføres underlaget i tykkelse på ca 2-10 cm. Ved sikringsarbeider eller arbeid som konstruktiv støpemasse, må armeringsnett settes opp før sprøyting starter. 

Akselerator kan tilsettes i sprøytemunnstykke.

Etterbehandling

Betongen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast, membranherder eller ettervanning.

Vær oppmerksom på

Ved krav om luftinnhold i betongen, må dette kontrolleres på byggeplass etter blanding. Luftinnhold påvirkes av parameter som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelser, vanntilsetning etc. Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blande batchene er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2200 kg/m3 eks prell
Anbefalt tykkelse Ca 10 cm
Vannbehov Maks 10,8%
Påføringstemperatur + 5 til +35 °C
Brukstid Ca 30-60 minutter
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Sand 0-4 mm
Tilsetningsstoff Plastiserende og stabilliserende
Trykkfasthet > 45 MPa
Frostbestandig Ja
Luftinnhold 3-5%
Farge Grå
Lagring Weber Sprøytebetong V B35 M40 kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring og at sekkene er plastbeskyttet.
Forpakning 25 kg sekk og 1000 kg storsekk