close-pop-up.svg

Weber Støpemørtel Bad

weber

Godt å vite før påføring

Varmekabel settes på tidligst etter 28 døgn.

Blanding

Beste blandeutstyr er tvangsblander, men kraftig drill/visp kan også benyttes. 

Blanding:  Mørtelen blandes maskinelt i 5-10 min. i tvangsblander. Bland først mesteparten av vannet sammen med 3/4 deler av tørrmassen til det er godt blandet, og deretter siste rest av tørrmassen til jordfuktig konsistens. Bruk siste rest av vannet dersom det er behov. Støping må bare utføres når temperaturen er over +5°C. 

Vanntilsetning:  Vannforbruk ved støping for å få en selvtørkende støpemasse: 2,0 liter pr. 25 kg sekk. Massen kan blandes med litt høyere vannforbruk, men dette medfører at massen ikke blir selvtørkende, og lengre tørketid må påregnes. Under utstøping må massen komprimeres godt.

Utførelse

Fast forankret:  Weber Støpemørtel Bad limes fast med Weber REP 05 Heftbro eller Weber Epoxylim. Elles festes med heftslemming (gysing) av Weber Mørteltilsetning/vann og Weber Støpemørtel Bad. Deretter støpes ut vått i vått. Armering benyttes dersom det er praktisk mulig. 

Flytende gulv armert:  Weber Støpemørtel Bad legges ut som bunnstøp med tykkelse 2 - 3 cm som komprimeres godt. Deretter legges ut armeringsnett og kablene festes til dette. Så snart som mulig etterpå støpes ut øverste sjikt av Weber Støpemørtel Bad og komprimeres godt.

Uansett utførelse må gulvet snarest mulig dekkes med plast som beholdes på til fliser eller smøremembran eller belegg legges.

Etterbehandling

Grunnet selvuttørking vil toppmembran kunne påføres allerede dagen etter støping dersom temperaturen er gunstig ( over +10°C). Dersom membran ikke legges dagen etter, sørg for at støpen blir tildekket med plast snarest mulig.

Vær oppmerksom på

Varmekonduktivitet Lamdaverdi W/mK: 
- God komprimering: 1,059 
- Moderat komprimering: 0,904 
- Ingen komprimering: 0,660

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 2,0 kg/mm/m2.
20 kg mørtel gir ca. 10 liter ferdig masse.
25 kg mørtel gir ca. 13 liter ferdig masse.
Anbefalt tykkelse Med heft 2-6 cm, armert flytende 4-10 cm
Vannbehov 1,6 liter pr 20 kg sekk

2,0 liter pr. 25 kg sekk
Påføringstemperatur over 5°C
Herdetid før gangtrafikk Gangbar etter ca. 12 timer
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthet 1 døgn Ca. 11 MPa
Trykkfasthet 7 døgn Ca. 32 MPa
Trykkfasthet 28 døgn Ca. 42 MPa
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn Ca. 2,4 MPa
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn Ca. 5,4 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Ca. 7,1 MPa
Densitet God komprimering: 1964 kg/m³ Moderat komprimering: 1819 kg/m³. Ingen komprimering: 1617 kg/m³
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 20 kg plastsekk levert fra fabrikk Ski. 
25 kg papirsekk levert fra fabrikk Trondheim.
PR-nummer 93047