close-pop-up.svg

Weber Tørrbetong B30 M60 Grov

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Blanding

Betongen blandes med rent vann. Anbefalt vannmengde er 88-97 liter pr. tonn tørrbetong. Det benyttes generelt minst mulig vann. 

Blandeutstyr: Tvangsblander eller frittfallsblander.

Utførelse

Brukt som påstøpsmateriale
Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges betongen ut vått i vått. Betongen utstøpes med tradisjonelt betongverktøy. 

Brukt som konstrusjonsbetong: Betongen blandes på stedet og benyttes som betong. 

Toppbelegg: Kan legges når betongen er tilstrekkelig uttørket (normalt minst 4 uker).

Etterbehandling

Betongen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast, memebranherdner eller ettervanning.

Vær oppmerksom på

Ved krav om luftinnhold i betongen, må dette kontrolleres på byggeplass etter blanding. Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelser, vanntilsetning etc. 

Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blandebatchene er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2200 kg/m³
Minimum sjikttykkelse Ca. 7 cm
Vannbehov 8,8-9,7 % av tørrvekt
88-97 liter pr. tonn
Påføringstemperatur +5 til +35 °C
Brukstid Ca. 30 min
Bindemiddel Portlandsement
Sementtype og -klasse Anleggssement
Tilslag Natursand 0-4 mm. Pukk 8-16 mm.
Tilsetningsstoff Plastiserende, stabiliserende
Frostbestandig Ja
Luftinnhold 3-5 %
Farge Grå
Lagring Weber Tørrbetong B30 M60 Grov kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring og at sekkene er plastbeskyttet.
PR-nummer 302028