close-pop-up.svg

Weber Tørrbetong B35M45

weber

Forbehandling

Ved støping i forskaling benyttes mørtelen som tradisjonell støpemasse.
Ved heft til underlaget: Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru og opphugd med eksponert fast betong uten sementhinne og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Forvanning kan med fordel gjøres fra 24 timer før støpearbeidet starter, slik at overflate er matt fuktig, benytt Weber REP 05 som heftslemme. Eventuelt kan Weber Epoxylim benyttes som heftbro mot tørr betongflate. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Blanding

Blandes maskinelt ca. 5-10 minutter med 2,0-2,9 liter vann pr. sekk, avhengig av ønsket konsistens. 
• Jordfuktig: ca. 2,0 liter/sekk 
• Støpekonsistens: ca. 2,9 liter/sekk 

Anbefalt blandeutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp. 
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Før utstøping lages en tett form/ forskaling som festes godt.
Sørg for god komprimering. Dette er særlig viktig ved jordfuktig masse.
Betong som har begynt å herde må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med vann for å få tilbake bearbeidelighet. 
•  BRUKT SOM PÅSTØPSMATERIALE: Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges betongen ut vått i vått. Betongen utstøpes med tradisjonelt betongverktøy. 
•  BRUKT SOM KONSTRUKSJONSBETONG: Betongen blandes på stedet og benyttes som betong. Ved større tykkelser skal betongen komprimeres for hvert sjikt på 30 cm. Bruk helst en slank vibrator. 
•  TOPPBELEGG kan legges når betongen er tilstrekkelig uttørket (normalt minst 4 uker). Ved blanding med vannmengde på 2,52 ltr vann pr 25 kg sekk eller mindre vil V/C tall være < 0,4, normalt kan da herdeplast belegging utføres fra ca 24 timer etter utstøping. En prøve med aktuelt belegg bør utføres for å sikre optimalt resultat. 

Vinterhåndtering 
Is og snø får ikke forekomme på støpestedet. Sikrest er om overflaten er tint. Viktig at mørtelen ikke blir utsatt for frost innen den har oppnådd minst 5 MPa fasthet.
Ved lavere temperaturer enn +5°C, eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan Weber B35M45 tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.

Vær oppmerksom på

B35 M(F*)45 Ved krav om frostbestandig betong (F*) kreves min. 4% luft og frostsikkert tilslag NS-EN 206:2013+NA:2014. Weber Tørrbetong B35M45 tilfredsstiller kravene for B35MF45 ved følgende prosedyre:
Blanding med tvangsblander type Soroto 80 ltr med blandetid 5-10 min med vannmengde 2,9 ltr/ 25 kg pulver. 2 sekk blandet samtidig under prøving. 
Ved andre type blandere må luftinnhold sjekkes på byggeplass. 
Luft må måles på byggeplass etter blanding, måles i samsvar med NS-EN 12350-7. 
Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelse, vanntilsetning etc. Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blande størrelser er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.
B35M45 tilfredsstiller kravene for B35MF45 når kontrollkravet av luft er tilfredsstilt. 

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 
Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Avfallshåndtering forpakning og restprodukt
Tom sekk sorteres som restavfall.
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk.
Vått produkt: La herde til fyllmasse.
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring er derfor ikke nødvendig.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 12 liter/25 kg sekk 
Ca 2,1 kg/mm/m2
Anbefalt tykkelse Påstøp med heft: Fra ca 10 mm; med epoxylim, fra ca 30 mm; liming med REP 05. Flytende påstøp fra min 40 mm. Tradisjonell støpemørtel: Inntil 300 mm. Over 300 mm: Ved større tykkelser skal betongen komprimeres for hvert sjikt på 30 cm. Bruk helst en slank vibrator.
Vannbehov Jordfuktig: ca. 2,0 liter/sekk: V/C tall 0,32 
Støpekonsistens: ca. 2,9 liter/sekk: V/C tall 0,45
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid ca 2 timer ved + 20°C
Konsistens Jordfuktig til plastisk støpekonsistens
Bindemiddel Portlandcement
Fiber Nei
Tilslag Natursand 0-4 mm. Konsistensforbedrende stoff .
Trykkfasthetklasse B35
Trykkfasthet 1 døgn > 10 MPa ved +20 °C
Trykkfasthet 7 døgn > 30 MPa ved +20 °C
Trykkfasthet 28 døgn > 50 MPa ved +20 °C
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn > 2 MPa ved +20 °C
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn > 5 MPa ved +20 °C
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 7 MPa ved +20 °C
Eksponeringsklasse X0, XC4, XS2, XD2, XF2, XA1 i ht EN 206-1
Frostbestandig Ja
Vanninnhold 8 – 11,6%
Kloridinnhold < 0,1% av sement
Vann-sement forhold (VCT) 0,32 – 0,45
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk, 48 sekker pr pall 
1000 kg storsekk
PR-nummer 628687