close-pop-up.svg

Weber Understøp

weber

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Borehull må blåses rene for boreslam, vann og eventuell annen forurensing. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Et alternativ til forfukting for å oppnå god vedheft, er å prime underlaget med en egnet akryllateks (for eksempel weberfloor 4716 Primer). Lateksen skal danne film før utstøping av mørtelen. Ved spesielle krav til god vedheft anbefales liming med epoksy f. eks. weber Epoxylim. I forbindelse med betongskader/reparasjon må svak, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes ut fra gjeldende regler (f. eks NS 3420). Hvis rengjort armering og metallflater blir stående ubeskyttet over lengre tid, anbefales en påføring med weber REP 05 Heftbro. Riss og sprekker må utbedres.

Blanding

En sekk Weber Understøp helles i et kar med ca. 4 liter vann og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende masse fri for klumper. Det er viktig at det ikke piskes luft inn i massen. For mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårligere resultat.

Utførelse

Før utstøpning lages en form som festes godt og bør ha en overhøyde på ca. 50 mm. Formen bør også ha en klaring på øvrige sider på ca. 20 mm for å ha skikkelig kontroll på utstøpningen samtidig som en får en utlufting. Massen helles/pumpes inn fra en side. En kan med fordel banke lett på formsidene for å sikre god utfylling av massen. Blanding og utstøpning bør gå i ett uten avbrudd. Ved større arbeider benyttes pumpe. Ved innfesting av bolter fylles massen i borehullet og bolten føres inn i massen.Temperaturen må være minst +5oC både konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10oC.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres før utstøping.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 2,1 kg/ltr
En 25 kg sekk gir ca. 12 liter ferdig masse.
Vannbehov 3,75-4,25
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid Ca. 30 minutter.
Begynner å herde Ca. 4 timer ved +20 °C
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthet 1 døgn +20 °C: > 25 MPa +5 °C: > 5 MPa
Trykkfasthet 7 døgn +20 °C: > 50 MPa +5 °C: > 40 MPa
Trykkfasthet 28 døgn +20 °C: > 60 MPa +5 °C: > 60 MPa
Elastisitetsmodul (E-modul) 27000 MPa
Kloridinnhold < 0,1% av sement
Ekspansjon 0,5-1%
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 42514