close-pop-up.svg

weber undervannsbetong

weber

Forbehandling

Ved støping under vann må forskaling være tett. Vær nøye med tetting mot bunn for å hindre lekkasje og utvasking. Forskaling må være forsvarlig sikret og dimensjonert for å hindre utgliding eller oppflyt ( forankret mot bunn ) samt tåle støpepresset fra betongen. Utfør en forstøp i bunn eller utvendig rundt bunn før støp på ujevne underlag for å sikre tetthet i forskaling.

Blanding

Betongen blandes med rent vann i minst 5 min. Anbefalt vannmengde er 14,5% som tilsvarer ca 2,9 liter pr. 20 kg tørrbetong. Det benyttes generelt minst mulig vann. 

Blandeutstyr: Tvangsblander/betongblander eller frittfallsblander. 

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat

Utførelse

Før utstøpning lages en tett form/ forskaling som sikres. Blanding og utstøpning bør gå i ett uten avbrudd. Ved større arbeider kan det benyttes pumpe. 

BRUKT SOM UNDERVANNSBETONG: Bland betongen. Fyll forskalingen ved hjelp av trakt med rør-støp metoden eller ved pumping. For best resultat tilse at vann i forskalingen er stillestående og ikke strømmende. Betongen fylles ved pumping eller ved rør-støp metoden. Pumpeslange eller rør som brukes til fylling av betongen må være i fersk betongmasse mens det fylles. Pumpeslange eller rør trekkes sakte oppover mens det fylles betong. Betongen trenger normalt kun lett vibrering under utstøping. Ved større tykkelser over 30 cm gjøres det nedstikk med vibrator eller vibrering/ banking på forskalingen. 

BRUKT SOM PÅSTØPSMATERIALE OVER VANN: Underlaget rengjøres for urenheter og eventuell skadet betong fjernes. Rå opphugd betong gir normalt best heft. Forvann alltid støpestedet slik at vann ikke suges bort fra støpemassen. Pumpebetongen skal anvendes innen 30 min. Eksponert betongoverflate over vannlinjen ettervannes de første døgnene for å hindre for tidlig uttørking. Når forskaling fjernes påføres Weber Krympsperre for best resultat. Betongen utstøpes med tradisjonelt betongverktøy. 

BRUKT SOM BETONG I FORSKALING OVER VANN: Betongen blandes på stedet og fylles i forskalingen. Ved større tykkelser kan lett vibrering gjøres for ca hver 30 cm tykkelse. 

TOPPBELEGG kan legges når betongen er tilstrekkelig uttørket (normalt minst 4 uker).

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.

Vær oppmerksom på

Luftinnhold: AUV betong lar seg ikke luftinnføre. Det er likevel ikke vist skader ved bruk av AUV betong. Se NBF Publikasjon 5 avsnitt B4.2.3.
Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes/coates. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.   


Vinterhåndtering 
Is og snø får ikke forekomme på støpestedet. Tiltak må gjøres for å hindre at betongen fryser samt at den får gode herdebetingelser. Ved lavere temperatur enn +5 °C avtar herdeprosessen. Støping mot kalde overflater skal beaktes. Benytt varm betong og beskytt mot avkjøling ved frost. Betongen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 MPa, normalt etter 1-3 døgn.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 
Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Teknisk godkjenning
Testet som undervannsbetong i undervannskasse etter NBF Publ. 5 med beste resultat på flyt, samt for støping i skvalpesone etter Svensk standad, SS 13 72 44 1A. Resultat ”Meget God”.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Avfallshåndtering
forpakning og restprodukt 

Tom sekk sorteres som restavfall. 
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk.
Vått produkt: La herde til fyllmasse. 
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2000 kg/m3
Ca 20 kg/m2/10 mm tykkelse, målt på tørt pulver
Anbefalt tykkelse Ca 30 – 300 mm. Ved større tykkelser brukes vibrator for hver 30 cm.
Vannbehov Ca 2,9 liter/20 Kg
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid 30 minutter
Tørketid Begynner å stivne etter ca 2 timer ved + 20°C
Begynner å herde Ca 4 timer ved + 20°C
Konsistens Seig, kohesiv, lett flytende
Bindemiddel Portlandcement
Sementtype og -klasse Anleggsement CEM I 42,5mH/LA/SR
Fiber Nei
Tilslag Natursand 0-4 mm
Tilsetningsstoff AUV tilsetning
Trykkfasthet 1 døgn > 10 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 3 døgn > 20 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 7 døgn > 35 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 28 døgn > 50 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Eksponeringsklasse X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 i ht EN 206-1
Frostbestandig Ja, i ht SS137244 1A
Vanntett Ja, i ht NS EN 206
Luftinnhold Ca 7%
Vanninnhold Ca 14,5%
Kloridinnhold < 0,1% av sement
Ekspansjon 0,2-2,0%
Vann-sement forhold (VCT) 0,4
Utstyrsanbefalinger Tvangsblander/betongblander eller frittfallsblander.
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 20 kg sekk 
48 sekker pr pall
PR-nummer 634199