close-pop-up.svg

Weber V-ga

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Blanding

Egenskaper som fluiditet og konsistens tilpasses anvendelsen gjennom å variere mengden vann som generelt bør være minst mulig. Ved anvendelse av Weber V-ga i mørtel og betong anbefales en dosering på 15 kg pr. m3

Ved framstilling av sementgrout anbefales kraftig "colloidmixer" som effektivt knuser klumper og dispergerer sementpartiklene for å oppnå en homogen masse. 

Det er viktig å opprettholde en fast blandesyklus, rekkefølgen og tidspunkter for tilsetting i blanderen: 
1. Riktig mengde vann måles ut og fylles i blanderen. Start blander og kontroller at vannet sirkuleres effektivt. 
2. Halv mengde sement drysses i uten å danne klumper. 
3. V-ga tilsettes langsom for sikker, jevn fordeling i massen. 
4. Resten av sementen drysses i uten å danne klumper. 

Etter at alle komponenter er tilsatt, fortsettes blanding i ca 1 minutt. Straks deretter overføres og holdes massen i langsom bevegelse i egnet kar, til og med mens den pumpes ut. Mengden Weber V-ga som tilsettes under blanding kan varieres og tilpasses ønskede egenskaper, i plastisk, herdende og herdet tilstand. Slik blir normal blandetid 2-3 minutter og forhindrer rask og ukontrollert tilstivning når blandetiden blir for lang. 

Mørtel/betong: Weber V-ga kan tilsettes mørtel og betong under blanding i alle typer mørtel- og betongblandere eller direkte i automixer, før eller etter transport til støpested. Det er spesielt viktig å opprettholde en fast blandesyklus, rekkefølge og tidspunkter for tilsetning: 
- Finfordelt over og i tilslaget før det tilføres blanderen. 
- Etter ferdigblanding, direkte i blander eller automixer og da langsom for sikker, jevn fordeling i massen. 

Blandingsforhold:
1 x 40 kg sement + 1 kg V-ga + 16,8 ltr vann = 30 ltr ferdig grout
2 x 40 kg (80 kg) sement + 2 kg V-ga + 33,6 ltr vann = 60 ltr ferdig grout
1 x 25 kg sement + 0,6 kg V-ga + 10,5 ltr vann = 18,75 ltr ferdig grout
4 x 25 kg (100 kg) sement + 2,5 kg V-ga +42 ltr vann = 75 ltr ferdig grout

Sikkerhetsforskrifter

Weber V-ga er ikke merkepliktig, se sikkerhetsdatablad. Bruk derfor verneutstyr som støvmaske og briller der det er fare for sprut. Får man stoffet i øynene skylles straks med store mengder vann i minst 15 min. og kontakt lege.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Lagring Kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring.