close-pop-up.svg

weberbase 132 Grovpuss B

weber

Godt å vite før påføring

For å beskytte motnedbør, vær og vindogforhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. 

Underlaget bør være grunnet med weberbase 103 Rødgrunning. Forvannes innen grovpussingen begynner. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Blanding

weberbase 132 Grovpuss B blandes i en hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i 7-10 minutter. Bruk ca. 4-5 liter vann pr. 25 kg sekk. 

Utblandet mørtel må benyttes innen 2 timer.

Utførelse

Påføring skjer normalt dagen etter grunningen. Slås på med skje eller sprøytes med egnet pussprøyte med 16-18 mm munnstykke. Dra av med rettholt og komprimer forsiktig. Dersom overflaten skal ha en gjennomfarget sluttpuss, skal den påførte grovpussen ha en jevn struktur.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag.Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weberbase 132Grovpuss B på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Antifrost skal ikke benyttes.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet virker weberbase 132 Grovpuss B aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Benytt derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weberbase 132 Grovpuss B inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg pr. m2 og 10 mm tykkelse.
Maksimum sjikttykkelse 10 mm pr. påslag
Vannbehov 4-5 liter pr. sekk
Påføringstemperatur > +5oC
Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC
Bindemiddel Kalk (K) og sement (C)
Sammensetning KC 35/65/550
Tilslag Knust dolomitt og natursand 0-3 mm
Trykkfasthetklasse CS III NS-EN 998-1
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
PR-nummer 85822