close-pop-up.svg

weberbase 138 tynnpuss

weber

Forbehandling

Underlaget må være rent. Porøs og dårlig puss eller betong, løse partikler, sementslam, sot og olje må fjernes. Underlaget bør ha en grov, brettskurt struktur for å gi best mulig vedheft. Hull, sår i underlaget utbedres i forkant av pussarbeidet.

Sugende underlag må forvannes med fintspredende munnstykke. Underlaget skal være svakt sugende når weberbase 138 Tynnpuss påføres. Best resultat oppnås når weberbase 138 Tynnpuss påføres dagen etter grunnpuss er utført.

Blanding

weberbase 138 Tynnpuss blandes maskinelt ca. 5 minutter med ca. 5,5 liter vann pr. 25kg sekk.

Utførelse

weberbase 138 Tynnpuss trekkes på underlaget med stålbrett. La massen stå i ro til den har satt seg. Bearbeid den så med grovfils eller pussebrett til jevn overflate. NB! For mye bearbeiding av overflaten kan lede til bom og riss. Dersom det er ønskelig med en glatt overflate brukes til slutt en skumfils. 

For et vellykket resultat husk på følgende: 
- Underlaget skal være jevnt men med en grov overflatestruktur 
- Underlaget forvannes til det er lett sugende 
- Påføres i tynne sjikt, 1-3 mm pr påslag. Tykkere sjikt gir økt fare for krakelering og bom. 
- For mye bearbeiding av pussen kan skape spenninger i pussen som leder til riss eller bom 
- Pussede flater ettervannes forsiktig de første 3 døgnene 

weberbase 138 Tynnpuss kan også sprøytes med egnet pussprøyte med 10-12 mm munnstykke. Dra av med rettholt og komprimer forsiktig.

Etterbehandling

Nypussede flater ettervannes forsiktig og skal holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer med uttørking. Vær derfor nøye med tildekking.

Vær oppmerksom på

Vinterhåndtering: Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeid må følges. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,0 kg/m² og mm tykkelse.
Anbefalt tykkelse 1-3 mm (pr. påslag)
Vannbehov Ca. 5,5 liter pr. 25 kg sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Bindemiddel Hvitsement, hydratkalk
Tilslag Natursand, dolomit, 0-0,6 mm
Trykkfasthetklasse CS IV
Forpakning 25 kg sekk
1000 kg storsekk
PR-nummer 61434