close-pop-up.svg

weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel

weber

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft.

Ved pussarbeider på betong må underlaget forvannes samt grunnes med f. eks weberbase 103 Rødgrunning.

Blanding

weberbase KC 35/65 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-3,8 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel.

Anbefalt blandeutstyr: Tvangsblander (alt. frittfallsblander, drill og visp).

Utførelse

MURING 
 For å oppnå best mulig resultat: 
 - Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid. 
 - Bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten. 
 - Mur med fylte fuger. 
 - Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet. 
 - Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr. 
 - Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene. 

PUSSING 
Pussen påføres ved påkast med skje, evt. påtrekk med brett. Anbefalt pusstykkelse er 10 –15 mm pr. påkast. Pussen kan bearbeides til ønsket ferdig flate eller påføres sluttpuss. Grovpussen må herde tilstrekkelig før videre behandling.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

VINTERHÅNDTERING 
Ved muring ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetning av weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Det anbefales ikke bruk av weber Antifrost i pussmørtel.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weberbase KC 35/65 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weberbase KC 35/65 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk gir ca. 15 ltr mørtel 
Tegl NF: ca. 70 kg/m² 
Leca blokk: ca. 20 kg/m² 
Tegl 3M format: ca. 55 kg/m² 
Til pussing: ca. 18 kg/m²
Anbefalt tykkelse Grovpuss: 10-20 mm. Maks 15 mm per påslag.
Vannbehov 3,5-3,8 liter pr. sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Herdetid Ca. 4 timer ved +20 °C
Bindemiddel Kalk (K) og sement (C)
Sammensetning KC 35/65/520
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthetklasse CS III NS-EN 998-1
Lagring 12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold. 

Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.
PR-nummer 18341