close-pop-up.svg

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

weber

Underlag

Benyttes på underlag av tegl og naturstein. Må ikke benyttes på underlag som er malt med olje-, alkyd-, latex eller andre organiske underlag.

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Reparasjoner skal utføres med tilpasset mørtel som omkringliggende. Ødelagt tegl skal erstattes. Dårlige/ødelagte fuger utkrasses til 2 ganger fugens bredde og etterspekkes. Unngå store sjiktvariasjoner da dette kan gi risiko for rissdannelse.

Blanding

Bland med vann til lettflytende konsistens i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomtgående blander i 10-15 minutter. La mørtelen hvile i 5 minutter og bland på nytt. Benytt ca. 6 liter vann pr. sekk. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere mere vann.

Utførelse

Mørtelen påføres for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte eller Traktpistol til maks. 3 mm tykt sjikt. Benytt sprøytepistol med 10 mm munnstykke. Dersom grunningen påføres for hånd, skal den kostes ut. Beregn da større materialforbruk. Grunningen skal være heldekkende. Skal ikke bearbeides etter påføring. Se også egen veiledning for pussarbeider med hydraulisk kalk.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

Vær oppmerksom på

Pussing med webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C eller dersom det er fare for frost. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420 kap NE.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtel vil gi frostskader (pulverisering) og redusert fasthet.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk ca. 5 kg pr. m² (sprøytet). Noe mer ved håndpåføring.
Anbefalt tykkelse 3 mm
Vannbehov Ca. 6 liter pr. sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC
Bindemiddel Kalk (K) Naturlig hydraulisk kalk (Kh)
Sammensetning KKh 10/90/450
Tilslag natursand 0-3 mm
Trykkfasthetklasse CS I NS-EN 998-1
Lagring I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet,må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
PR-nummer 85563