close-pop-up.svg

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

weber

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Pussing: Underlag av tegl og naturstein utbedres og grunnes med weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Forvann underlaget til jevnt sugende flate. 

Muring: Løst materiale fjernes. Erstatt ødelagt stein med ny og tilsvarende tegl.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 10-15 minutter eller i langsomt gående blander i 15-20 minutter. Benytt ca. 5 liter vann pr. sekk til pussing og 4 liter vann pr. 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny. 

Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.

Utførelse

Mørtelen påføres normalt dagen etter grunningen. Slå på mørtelen med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P50. Grovstokkes og komprimeres lett med rettholt el. Skjees godt ut og bearbeides lett med murskje e.l. Benytt Sprøytepistol med 18 mm munnstykke. webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel påføres i maks. 10 mm sjikttykkelse pr. påslag. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Svinnriss må påregnes og disse må trykkes forsiktig sammen mens pussen ennå er plastisk. Grovpussen kan etter sammentrykking av svinnriss, gås over med "gaffelbrett" for å sikre god heft til neste sjikt. Se også egen veiledning for pussarbeider med hydraulisk kalk. For tykkere pussjikt benytt flere påslag evt. webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov med fiber.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. 

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket. Nypusset flat som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herding normalt ca 4 uker. Anbefalte malingstyper weber.ton 303 silikatmaling, webercal 242 cd-maling (hydraulisk kalkmaling)

Vær oppmerksom på

Pussing med webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel må ikke forekomme ved temperaturer under +5oC.

Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420, kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtel vil gi frostskader (pulverisering) og redusert fasthet.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg pr. m² og 10 mm tykkelse
Maksimum sjikttykkelse 10 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov Ca. 5 liter pr. sekk (pussing) 4 liter pr. sekk (muring)
Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC
Bindemiddel Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL)
Sammensetning KKh 15/85/650
Tilslag Knust dolomitt og natursand 0-3 mm
Trykkfasthetklasse CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa)
Lagring I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk 1000 kg storsekk
PR-nummer 85576