close-pop-up.svg

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel fin

weber

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Mørtelen påføres normalt dagen etter grovpussen. Forvann til jevnt sugende flate.For glatt underlag kan føre til avskalling.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander 5-10 minutter eller i langsomtgående blander 10-15 minutter. Benytt ca. 6 liter vann pr. 25 kg sekk. La stå i ro i 5 minutter og bland opp på ny.

Ferdigblandet mørtel må benyttes innen 2 timer. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp igjen med yttrligere vann.

Utførelse

Mørtelen påføres normalt dagen etter grovpussen. Påfør mørtelen for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P 50 eller Sprøytepistol med 12 mm munnstykke. webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin påføres i maks. 3 mm sjikttykkelse. Trekk på og bearbeid lett. For mye bearbeiding vil gi svinnriss og finstoff i overflaten. Pussen jevnes ut og skures/filses til ønsket struktur. Avled regnvannet fra taket. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk kalk.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

OVERFLATEBEHANDLING
Nypusset flate som skal males, må ha oppnådd tilstrekkelig herding og uttørking. Ved normale forhold kan webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin males etter 4 uker.

Anbefalte malingstyper:
- weberton 303 Silikatmaling
- webercal 246 Kalkmaling våt 
- webercal 242 CD-maling (hydraulisk kalkmaling)

Vær oppmerksom på

Fuging eller pussing med webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin må ikke forekommme ved temperaturer under +5°C eller dersom det er fare for frost. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420 Kap N.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtelen vil føre til frostskader og redusert fasthet (pulverisering).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 5 kg pr. m² ved 3 mm tykkelse
Anbefalt tykkelse 2-3 mm
Vannbehov Ca. 6 liter vann pr. sekk
Brukstid ca. 2 timer ved +20oC
Bindemiddel Kalk (K) Naturlig hydraulisk kalk (NHL)
Sammensetning KKh 20/80/600
Tilslag Knust dolomitt 0-1 mm
Trykkfasthetklasse CS I NS-EN 998-1 (0,4 - 2,5 MPa)
Lagring I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet,må brukes omgående.
PR-nummer 85820