close-pop-up.svg

webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel grov UF

weber

Underlag

Benyttes til muring og pussing på underlag av tegl eller naturstein. Grunning utføres med webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning.

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre raskt uttørkning, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Forvann før grovpussing påbegynnes. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Forvann underlaget til jevnt sugende flate. Skader i underlaget skal utbedres.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt gående blander i 10-15 minutter. Benytt ca 5 liter vann pr. 25 kg sekk til pussing og 4 liter vann pr 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.

Utførelse

Mørtelen påføres normalt dagen etter grunning. Kast på mørtel med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P50. Tykke pussjikt bygges opp med flere sjikt, men maks 15 mm pr påkast. Hvert sjikt komprimeres med pussebrett og dras av med rettholdt. webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov UF skal før neste pussjikt vafles el. for å fjerne bindemiddelhud og for bedre heft til neste pussjikt. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Noe svinnriss må påregnes, disse trykkes forsiktig sammen mens pussen enda er plastisk. Tykke pussjikt > 4 cm må bygges opp med lenger tid mellom hvert påkast for å sikre påstartet herdeprosess. Se veiledning.

Etterbehandling

Pussjiktet skal holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 x pr dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Pussflaten skal de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørkning fra sol og vind. Fasaden bør derfor være tildekket. Som sluttpuss benyttes webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin. Nypusset flate som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herdning, normalt ca 4 uker. Anbefalte malingstyper er weberton 303 Silikatmaling, weberton 242 CD-maling og weberton 246 Kalkmaling Våt.

Vær oppmerksom på

Arbeid med webercal 159 Hydraulisk Kalkbruk Grov UF må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C. Følg ellers retningslinjer for Vinterarbeid i NS 3420, Kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker opp til 4 måneder. Frost i fersk mørtel gir redusert fasthet (pulverisering).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel Grov UF aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel Grov UF inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 20 kg/m2 ved 10 mm tykkelse
Maksimum sjikttykkelse 15 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov Ca 5 liter pr 25 kg sekk (pussing) 4 liter pr 25 kg sekk (muring)
Bindemiddel Naturlig Hydraulisk Kalk (NHL) og Hydratkalk
Sammensetning KKh 15/85/600
Tilslag Natursand 0-6 mm
Tilsetningsstoff Konsistensgiver, luftporedanner
Vedheftstyrke 0,1 MPa (EN 1015-12)
Trykkfasthet CS I (EN 1015-11)
Vannabsorpsjon W0 (EN 1015-18)
Lagring I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet,må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
1000 kg sekk
PR-nummer 307399